logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Публичност, прозрачност и комуникация

Дата на публикуване: 17.06.2024г.

Информираме ви, че одобрената от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство Национална комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027 вече е официално публикувана на Единния информационен портал за средствата от ЕС.

Можете да се запознаете със съдържанието ѝ и с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация 2021-2027 г в приложените документи по-долу.

Национална комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027
Национална комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027 1.05 MB
Единен наръчник на бенефициента
Единен наръчник на бенефициента 2.41 MB

Дата на публикуване: 05.07.2023г.

Управляващият орган на Програмата за храни публикува график за провеждане на разяснителна кампания за бенефициенти по двете си процедури за подбор: „За по-добро бъдеще“ и „Подкрепа“

Съгласно чл. 27 от ПМС 23/2023 г. и Условията за кандидатстване по процедурите BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“ и BG05SFPR003-1.004 – „Подкрепа“, УО организира разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти, в рамките на 30 дни от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор. Целта е да се предостави информация за начина на кандидатстване, специфичните цели на двете процедури, условията за допустимост на кандидатите и проектните дейности и допустимите разходи за тях.

Допустими кандидати по двете процедури са:

  • Държавни институции, които изпълняват определени социални функции на държавата, свързани със социално включване и социална закрила на уязвими групи,
  • Общини
  • Лицензирани доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ)

Разяснителната кампания е неприсъствена и в онлайн среда чрез платформата Zoom. Експертите от УО ще се включват с презентации и възможности за въпроси и отговори по двете процедури.

Графикът включва следните информационни дни и часове:

24.07.2023 г. – Информационен ден за бенефициенти по процедура „За по-добро бъдеще“ – от 10:00 часа
25.07.2023 г. - Информационен ден за бенефициенти по процедура „Подкрепа“ – от 10:00 часа
27.07.2023 г. - Информационен ден за бенефициенти по процедура „За по-добро бъдеще“ – от 14:00 часа
28.07.2023 г. - Информационен ден за бенефициенти по процедура „Подкрепа“ – от 14:00 часа

Линкове за достъп до срещите тук

 

Линкове за достъп до срещите
Линкове за достъп до срещите 390 KB
Презентация от разяснителна кампания по процедура  За по-добро бъдеще
Презентация от разяснителна кампания по процедура За по-добро бъдеще 1.26 MB
Презентация от разяснителна кампания по процедура  Подкрепа
Презентация от разяснителна кампания по процедура Подкрепа 1.03 MB

Документи за видимост, прозрачност и комуникация

Политика за борба с измамите
Политика за борба с измамите 283 KB
Ръководство за прозрачност, видимост и комуникация
Ръководство за прозрачност, видимост и комуникация 423 KB
Комуникационна стратегия
Комуникационна стратегия 538 KB