logobgr
Всички
17.04.2015г.

17.04.2015

На 17.04.2015г. е обявявена процедурата за подбор 2014BG05FMOP001-02.01Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2015г. ОПЕРАЦИЯ ТИП 2

Агенция за социално подпомагане в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020г., кани публичноправни организации и/или организации с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза да подадат заявления за финансиране по горецитираната процедура.

Краен срок за подаване на заявления за финансиране: 01.06.2015г., 17.00 ч.

Заявленията за финансиране се подават:

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”

Отдел „Програмиране и подбор на операции”, ет. 4, ст. 525

ул. „Триадица” №2, София 1051, БЪЛГАРИЯ

Въпроси се задават в писмена форма на адреса, посочен в Изискванията за кандидатстване.

 

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван Тук

Всички