logobgr

Ръководство

Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистъра на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София и се представлява и ръководи от изпълнителен директор. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане”.

ASP

Румяна Петкова - изпълнителен директор

Румяна Петкова е магистър по финанси от Югозападния университет в Благоевград и бакалавър по икономика от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Започва работа в Агенцията за социално подпомагане (АСП) през 2005 г., била е социален работник, главен експерт, началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“, директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Благоевград. От 1 ноември 2017 г. заема поста изпълнителен директор на АСП.

Ана Ананиева - заместник-изпълнителен директор

Ана Ананиева е магистър по право от ЮЗУ „Неофит Рилски". Член на Софийската адвокатска колегия от 2005 г. От 2006 г. е юридически съветник в Министерския съвет, от 2012 до 2013 г. е експерт към Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика в 41-ото Народно събрание. През 2013 г. е назначена за заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето. От 4 август 2014 г. заема поста заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

Мая Василева - заместник-изпълнителен директор

Мая Василева е магистър по публична администрация от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". От 2004 г. до 2013 г. е била младши експерт, главен експерт и началник отдел в Община Ловеч, от 2013 г. до 2016 г. е била директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, а от 2016 г. до май 2019 г. е началник отдел "Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт" в община Ловеч. От 22 май 2019 г. е заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.