logobgr

Ръководство

Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистъра на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София и се представлява и ръководи от изпълнителен директор. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане”.

Д-р Надя Танева - изпълнителен директор

Надя Танева е с над 20-годишен управленски опит в социалната сфера, натрупан по време на професионалния ѝ стаж в системата на социалните услуги и социалното подпомагане. Магистър е по специалностите „Управление на социално-педагогическите дейности с деца и юноши“, „Училищна педагогика“ и „Българска филология и етнология“. Притежава образователна и научна степен „доктор“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, дисертационният ѝ труд е на тема „Социална интеграция и социално подпомагане на хората с увреждания“.

В периода 2002 – 2010 г. заема длъжностите специалист „социален случай деца“ и заместник-управител на Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ – Пловдив. Участва в общински комисии по „Здравеопазване и социални дейности“, „Подпомагане на социално слаби граждани“, „Младежта, децата и спорта“, „Закрила на детето“. От 2010 г. е директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив. От 2016 г. е и преподавател в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Ана Ананиева - заместник изпълнителен директор

Ана Ананиева е магистър по право от ЮЗУ „Неофит Рилски". Член на Софийската адвокатска колегия от 2005 г. От 2006 г. е юридически съветник в Министерския съвет, от 2012 до 2013 г. е експерт към Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика в 41-ото Народно събрание. През 2013 г. е назначена за заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето. От 4 август 2014 г. заема поста заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

Таня Михайлова – заместник изпълнителен директор

Таня Михайлова е бакалавър по социална педагогика и магистър по мениджмънт на социалните дейности от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има над 15 години професионален опит в управлението на процесите по подготовката и изпълнението на социални проекти за повишаване на квалификацията и социалните умения, социална работа с деца и юноши, както и прилагане на мерки и инициативи по програми, свързани с европейско финансиране в социалната сфера. От 22 август 2022 г. заема поста заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

Вероника Баяндурян – заместник изпълнителен директор

Вероника Баяндурян е магистър по управление на социално-педагогическите дейности с деца и юноши от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и по история на международните отношения от Ереванския държавен университет. Има над 15 години професионален опит в социалната сфера. От 2006 г. до  2012 г. работи в Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Пловдив и в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи – Пловдив като администратор, а впоследствие е управител в Наблюдавано жилище и в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи – гр. Пловдив (2012-2020 г.).

В системата на Агенцията за социално подпомагане работи от 2020 г. като началник отдел „Закрила на детето“ в дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пловдив. През годините г-жа Баяндурян участва в редица международни проекти в сферата на системата за закрила на детето.

От 1 ноември 2023 г. тя заема поста заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.