logobgr

Ръководство

Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистъра на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София и се представлява и ръководи от изпълнителен директор. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане”.

Веселин Кожухаров - изпълнителен директор

Веселин Кожухаров е завършил УНСС - гр. София. Той е дългогодишен служител в социалната сфера, като кариерата му започва през далечната 1986 г. Минал е през всички възможни етапи в йерархията на Агенцията за социално подпомагане – експерт, началник отдел „Закрила на детето“, началник отдел „Социални услуги“, директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, Ръководител инспекторат и др.

Притежава сертификати от Института по индустриални отношения и мениджмънт – Управление на социални услуги за деца и семейства, Международния  институт по мениджмънт, Института по публична администрация и европейска интеграция, за подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията и др. Владее руски и английски език.

От 15 април 2024 г. заема поста Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

Ана Ананиева - заместник изпълнителен директор

Ана Ананиева е  назначена за заместник -изпълнителен директор на АСП през август 2014г. Тя е  юрист -Доктор по Конституционно право във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър “. Магистър по право.Била е заместник -председател на “Държавна агенция за закрила на детето”. Преди това е работила като главен експерт към Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика в 41  Народно събрание.В периода 2009-2012 е адвокат в САК .През 2006-2009 е експерт в политическия кабинет на министър председателя на РБ . В периода преди това е била юрисконсулт в държавната администрация.

Таня Михайлова – заместник изпълнителен директор

Таня Михайлова е бакалавър по „Социална педагогика“ и магистър по „Мениджмънт на социалните дейности“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Продължава обучението си в Американски университет в България, където остава като преподавател в сертификационните програми „Управление на проекти и програми и „Консултанти по европейски проекти“. Към момента е завършила семестриално Югозападен университет „Неофит Рилски“ , специалност „Право“. Кариерата си започва в края на 90-те, в частни компании, развиващи своята дейност в областта на проектното финансиране, образованието и квалификацията, социологията, иновациите и социалните дейности. Има богат опит в управлението на проектния цикъл, като е подготвяла и изпълнявала проекти за ЕС, ПРООН, USAID, ЕИП и Норвежкия финансов механизъм и много други в областта на развитието на социални услуги и подпомагане на уязвими групи. Развива активна гражданска дейност чрез различни каузи и организации, като подпомага редица български общини да развиват социалната си политика по места.

От 22 август 2022 г. заема поста заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

Любомир Лалев – заместник изпълнителен директор

Любомир Лалев е магистър по икономика, специалност Счетоводство и конрол“. През 2009 г. се дипломира и като магистър по „Бизнес администрация“.

През дългогодишния си професионален опит последователно е заемал, експертни управленски и консултантски позиции  в сферата на финансите и енергетиката. Завършил е специализации по „Управление на проекти с цел създаване и развитие на предпоставките за трайно ликвидиране на безработицата в малки и средни населени места” по линия на ФАР - Гърция, 98/99г. „Управление на малък и среден бизнес” завършен в Израел, 2002г. „Конфликтология на управлението” към УНСС, 2003г.

В Агенция за социално подпомагане работи от 2015 г., като началник отдел „Търгове“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

От 29 април 2024 г. Любомир Лалев заема поста заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.