logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Програма за храни 2021-2027 г.

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХОМП),  съфинансирана от Европейския социален фонд +, ще допринесе за изпълнението на специфичната цел на Съюза, насочена към справяне с проблема с материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ. На база на идентифицираните нужди на най-уязвимите лица в страната програмата ще фокусира върху следните основни направления, всяко от които допълнено със съпътстващи мерки:

- Вид помощ 1: „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“

- Вид помощ 2: „Топъл обяд“

- Вид помощ 3: „Пакети за новородени деца“

- Вид помощ 4: „Детска кухня“

Мерките по програмата добавят принос към цялостната национална политика за смекчаване на бедността и намаляване на последиците от нея. Освен материалната помощ и подпомагането с храни, най-нуждаещите се лица ще получават и съпътстваща подкрепа, индивидуално ориентирана към техните нужди и проблеми, за да се намери най-правилният път за повишаване качеството им на живот.

Програмата е свързващ елемент с всички останали инструменти, фокусирани върху подкрепа за социално включване на уязвими групи.

Подпомагането ще се основава на обективни критерии, на индивидуален подход и оценка на нуждите и ще се реализира на територията на цялата страна. Редът и условията за оказване на подкрепа по програмата са определени с Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г., а принадлежността на лицата към допустимите целеви групи ще се потвърждава от структурите на Агенцията за социално подпомагане по места.

Общ бюджет на програмата (европейско и национално финансиране):

411 702 215,00 лв. (€ 210 500 000, 00)

С РМС № 712 от 6 октомври 2020 г. за определяне на структурите, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+, КФ, ЕФМДРА, ФСП, ЕФГЗ, ЕЗФРСР, фонд „Вътрешна сигурност”, фонд „Убежище и миграция“ и Инструмента за финансово подпомагане на управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите и програмите за сътрудничество, в които Република България участва за програмен период 2021–2027 г., дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ на Агенцията за социално подпомагане е определена за  Управляващ орган на Програма за храни и основно материално подпомагане.

Одобрена програма за храни 2021-2027  - на български език
Одобрена програма за храни 2021-2027 - на български език 356 KB
Одобрена програма за храни 2021-2027  - на английски език
Одобрена програма за храни 2021-2027 - на английски език 1.02 MB