logobgr
Всички
07.04.2021г.

На 07.04.2021 г. са публикувани изменения в ръководството на партньорските организации за изпълнение и управление на договори по операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Измененията касаят:

- в приложение № 16 Указания за визуална идентификация се допълват изисквания за текстове че операцията се осъществява с финансовата подкрепа на ФЕПНЛ и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19;

-в т.ІІ.2. Изпълнение и отчитане на дейности от Ръководството се допълва процедурата за препотвърждаване към допустимите целеви групи на потребители или кандидати за получаване на топъл обяд на 6 месеца чрез осъществяване проверка от ДСП.

В останалата си част документите остават непроменени.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/7753c636-9ccd-423f-82cb-7472770388c3

Промяна в Ръководство на партньорските организации за изпълнение и управление на договори по операция тип 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 BG05FMOP001-5.001 по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане
Промяна в Ръководство на партньорските организации за изпълнение и управление на договори по операция тип 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 BG05FMOP001-5.001 по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 641 KB
Всички