logobgr

Подкрепа на хората с увреждания

Агенция за социално подпомагане изпълнява държавната политика, свързана с упражняване правата на хората с увреждания, като насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания, създава условия за социалното им приобщаване, способства за зачитане на вътрешното им присъщо човешко достойнство и предоставя подкрепа за хората с увреждания и техните семейства. Предоставянето на финансова подкрепа има за цел да компенсира разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане.

Във връзка с влезли в сила от 29.01.2023 г. промени в Закона за здравето (ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г.) е необходимо лицата с увреждания да подават заявления-декларации за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди датата на изтичане на действащото експертно решение.

Когато лицата с увреждания са спазили този срок, но има забавяне в произнасянето на ТЕЛК, правата им ще бъдат осигурени без прекъсване до издаване на ново експертно решение.