logobgr

Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица

Закона за българския жестов език урежда обществените отношения, свързани с признаването на българския жестов език за естествен самостоятелен език и със зачитането на правото на глухите и на сляпо-глухите лица на изразяване и на информация чрез българския жестов език.

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език до 120 часа годишен лимит.

Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти в процеса на обучението си за придобиване на висше образование освен осигурения лимит от 120 часа имат право на допълнително ползване на преводачески услуги на български жестов език до 60 часа на семестър.

Предоставянето на преводаческата услуга на български жестов език се осигурява въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, придружено с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК и при необходимост от други медицински документи.

Заявлението-декларация се подава в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице, с писмо с известие за доставяне чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис“.

Приложение № 1 - Заявление-декларация за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език (чл. 21 от ЗБЖЕ)
Приложение № 1 - Заявление-декларация за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език (чл. 21 от ЗБЖЕ) 68 KB
Приложение № 2 - Протокол, неразделна част към заповедта за отпускане на безвъзмездната преводаческа услуга на български жестов език (чл. 22, ал. 1 от ЗБЖЕ)
Приложение № 2 - Протокол, неразделна част към заповедта за отпускане на безвъзмездната преводаческа услуга на български жестов език (чл. 22, ал. 1 от ЗБЖЕ) 41 KB
Приложение № 3 – Искане за плащане за предоставена преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица
Приложение № 3 – Искане за плащане за предоставена преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица 52 KB