logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Оперативна програма за храни 2014-2020 г.

С Решение 632 от 08.09.2014г. за изменение на Решение № 792 от 17 декември 2013 г. на Министерски съвет, Агенцията за социално подпомагане е определена за Управляващ орган (УО) на Оперативната програма, която се финансира по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на съвета, от 11 март 2014г.

Функциите на Управляващ орган по оперативната програма са определени в чл. 32 на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на съвета, от 11 март 2014г.

Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган:

1. отговаря за управлението на оперативната програма в съответствие с принципа на доброто финансово управление;

2. гарантира, че избраната операция попада в обхвата на Фонда и оперативната програма; отговаря на критериите, определени в оперативната програма и в Регламента;

3. изготвя и прилага подходящи процедури и/или критерии за подбор, които са недискриминационни и прозрачни;   

4. предоставя на бенефициентите информация от значение съответно за изпълнението на техните задачи и за изпълнението на операциите;

5. извършва проверки на операции на място;

6. извършва административни проверки по отношение на всяко заявление за възстановяване, подадено от бенефициерите;

7. съставя и изпраща до Комисията годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на оперативната програма;

8. създава ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите при отчитане на установените рискове;

9. създава системи и процедури за осигуряване на надеждна одитна следа;

10. други отговорности.

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. е одобрена от Европейската комисия на 05.12.2014 г.

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Тя е стратегически документ, който е рамката за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Фонда и националния бюджет, в рамките на програмния период 2014-2020 г. и ще обхване територията на цялата страна.

Програмата допринася за постигане на Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“. В изпълнение на тази цел, програмата се насочва към лицата, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация.

Анализираното състояние на равнището на бедност, групите в риск от бедност е основание България да реши средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица да бъдат използвани за подпомагане с храни като основно материално лишение.

Подкрепата по оперативната програма ще се реализира чрез два основни типа операции – предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд.

Под формата на индивидуални пакети хранителни продукти подкрепата по програмата ще се предоставя на лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. Предоставянето на пакетите на лицата от целевата група ще се извършва от партньорска организация, която ще има задължението да транспортират пакетите до домовете на хората, които не могат да се придвижат до пунктовете за раздаване на храни.

Под формата на топъл обяд, подкрепата по програмата ще се предоставя на лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни деца и лица. Партньорски организации за предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група ще бъдат общини или райони на общини на територията на Република България. Те  ще получават финансиране за времето, в което не са осигурени средства от фонд „Социална закрила“, т.е. от май до септември. Общините, които не са получили финансиране от фонд „Социална закрила“ ще могат да кандидатстват по оперативната програма за целогодишно осигуряване на топъл обяд на най- бедните. 

Подкрепа по програмата ще получават и лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане. За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, ще бъде установявано индивидуалното ниво на материално лишение и ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получат от програмата - с индивидуални пакети с храна или под формата на топъл обяд, както и начинът по който ще бъде предоставена помощта.

Предоставянето на хранителни продукти на лица с висок риск от бедност ще разшири ефективния обхват на програмите за социално подпомагане. С цел намаляване на бедността, посредством подкрепата за разширяване и надграждане на дейността на обществените трапезарии, ще бъде подобрен допълнително достъпът до социални услуги на нуждаещи се лица. Разширяване на обхвата на ефективното социално подпомагане и подобряване на достъпа до социални услуги, ще допринесе за намаляване на бедността в България.

Пълния текст на Оперативна програма за храни можете да прочетете във файла по-долу:

Пълен текст на Оперативна програма за храни на български език
Пълен текст на Оперативна програма за храни на български език 396 KB
Пълен текст на Оперативна програма за храни на английски език
Пълен текст на Оперативна програма за храни на английски език 611 KB

На 11.04.2016г. Европейската комисия одобри изменението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г. Основните промени са свързани с:

1. Промяна в описанието на механизма за идентифициране на най- нуждаещите се лица.

2. Определяне за допустим разходът за реализиране на съпътстващи мерки в размер на 5 на сто от разходите за закупуване на хранителни продукти.

3. Допълване на критериите за подбор на партньорските организации. Пълният текст на ОПХ с одобрените промени може да бъде изтеглен оттук:

Пълен текст на ОПХ с одобрените промени на български език
Пълен текст на ОПХ с одобрените промени на български език 398 KB
Пълен текст на ОПХ с одобрените промени на английски език
Пълен текст на ОПХ с одобрените промени на английски език 617 KB

На 06.05.2021 г. Европейската комисия одобри Трета версия на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Промените са свързани с увеличение на бюджета на оперативната програма за дейности и мерки за подкрепа на най-нуждаещите се лица засегнати то последиците от кризата предизвикана от COVID-19. Средствата са осигурени от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Пълен текст на ОПХ с одобрени промени на български език
Пълен текст на ОПХ с одобрени промени на български език 587 KB
Пълен текст на ОПХ с одобрени промени на английски език
Пълен текст на ОПХ с одобрени промени на английски език 900 KB

На 18.08.2022 г. Европейската комисия одобри Четвърта версия на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Промените са свързани с увеличение на бюджета на оперативната програма за дейности и мерки за подкрепа на най-нуждаещите се лица засегнати от последиците от кризата предизвикана от COVID-19 и мигрантския натиск в следствие на войната в Украйна. Средствата са осигурени от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Пълен текст на ОПХ с одобрени промени на български език
Пълен текст на ОПХ с одобрени промени на български език 781 KB
Пълен текст на ОПХ с одобрени промени на английски език
Пълен текст на ОПХ с одобрени промени на английски език 935 KB