logobgr
Всички
31.07.2018г.

31.07.2018 г.

На 31.07.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Изменените документи са публикувани в режим „проследяване на промените“ и консолидиран вариант.

Промените са свързани с влизлите в сила от 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Изменени са критериите за оценка, Приложение II Споразумение за партньорство, а от пакети документи за кандидатстване отпада Декларация – Приложение VII, удостоверяваща, че партньорът е регистриран като администратор на лични данни (в случай на партньорство). Въвежда се ново Приложение VIIA – Декларация във връзка с администриране и обработване на лични данни, коeто се прилага към документите, необходими за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Измененията вижте ТУК

Всички