logobgr

Сигнали за нередности

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно. При подаване на сигнала следва да опишете възможно най-подробно информацията за нарушението, както и по възможност да се посочите номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента и да приложите придружаващи документи, ако разполагате с такива.

Как може да подадете сигнал:

Сигнали за нередности могат да бъдат подавани и до дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) https://www.mvr.bg/afcos

Устни сигнали могат да се подават на място в сградата на Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г, на адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица“ №2, зала Партер. Устните сигнали се приемат от служители, отговорни за борбата с нередностите по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Служителят, приел устен сигнал, го документира писмено в протокол и го предава за регистриране в деловодната система на АСП.

За Ваше улеснение са посочени детайлно определенията за нередности/съмнения за измами съгласно националното законодателство и законодателството на ЕС.

"Нередност" съгласно определението, дадено в чл. 2, параграф 1, т. 31 от Регламент 2021/1060, означава всяко нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в този бюджет.

"Съмнение за измама" е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така, както е посочено в член 3, параграф 2, буква "а" и буква „б“ от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, а именно: „за измама, засягаща финансовите интереси на Съюза, се счита следното:

а) по отношение на разходите, несвързани с възлагането на обществени поръчки - всяко действие или бездействие, което се отнася до:

   i) използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;

   ii) неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

   iii) неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени;

б) по отношение на разходите, свързани с възлагането на обществени поръчки - най-малко когато е извършена, за да се получи незаконна облага за извършителя или друго лице, като по този начин се причиняват щети на финансовите интереси на Съюза - всяко действие или бездействие, което се отнася до:

   i) използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;

   ii) неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

   iii) неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени, което нарушава финансовите интереси на Съюза“.

Форма за подаване на сигнали за нередности

3156