logobgr

Административнo обслужване

Харта на клиента

Харта на клиента
Харта на клиента 197 KB

Инструкция за ползване на електронни администратирвни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

Инструкция за ползване на електронни администратирвни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане
Инструкция за ползване на електронни администратирвни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане 144 KB

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Агенцията за социално подпомагане 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Агенцията за социално подпомагане
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Агенцията за социално подпомагане 625 KB

Правила

Изисквания за работа с електронно подписани документи
Изисквания за работа с електронно подписани документи 56 KB

Общи административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

АУ-2 - Предоставяне на достъп до обществена информация
АУ-2 - Предоставяне на достъп до обществена информация https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/26707
АУ-2133 - Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
АУ-2133 - Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/26704
АУ-2134 - Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
АУ-2134 - Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44291

Административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

АУ-326 - Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-326 - Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/26992
АУ-367 - Приемане на заявления от кандидат-осиновители за вписване в Регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване
АУ-367 - Приемане на заявления от кандидат-осиновители за вписване в Регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/27115
АУ-421 - Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-421 - Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/27117
АУ-422 - Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-422 - Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39865
АУ-580 - Отпускане на целева помощ за безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
АУ-580 - Отпускане на целева помощ за безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43721
АУ-587 - Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки
АУ-587 - Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44251
АУ-649 - Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-649 - Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41600
АУ-739 - Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-739 - Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41708
АУ-778 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас
АУ-778 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42065
АУ-779 - Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания
АУ-779 - Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42290
АУ-795 - Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните
АУ-795 - Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43309
АУ-998 - Издаване на удостоверение за получени социални плащания
АУ-998 - Издаване на удостоверение за получени социални плащания https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43526
АУ-1000 - Издаване на заповед за настаняване на деца в семейство на роднини или близки
АУ-1000 - Издаване на заповед за настаняване на деца в семейство на роднини или близки https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44187
АУ-1007 - Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
АУ-1007 - Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44113
АУ-1047 - Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1047 - Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40784
АУ-1171 - Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1171 - Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40162
АУ-1172 - Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане
АУ-1172 - Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40805
АУ-1173 - Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки
АУ-1173 - Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42231
АУ-1212 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение
АУ-1212 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41849
АУ-1215 - Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика
АУ-1215 - Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42894
АУ-1216 - Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
АУ-1216 - Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43625
АУ-1217 - Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-1217 - Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43435
АУ-1275 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци
АУ-1275 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40816
АУ-1451 - Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
АУ-1451 - Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44204
АУ-1506 - Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1506 - Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40796
АУ-1687 - Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед
АУ-1687 - Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44193
АУ-1742 - Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-1742 - Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40811
АУ-1894 - Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
АУ-1894 - Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42131
АУ-2198-Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст
АУ-2198-Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44081
АУ-2293 - Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес
АУ-2293 - Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43223
АУ-2753 - Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете
АУ-2753 - Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/90313
АУ-2971 - Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
АУ-2971 - Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/98159
АУ-3028 - Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител
АУ-3028 - Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/100500
АУ-3121 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас
АУ-3121 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/105697
АУ-3123 - Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
АУ-3123 - Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/106198
АУ-3200 - Издаване на предварителна оценка на потребностите за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности
АУ-3200 - Издаване на предварителна оценка на потребностите за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/111379
АУ-3215 Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица
АУ-3215 Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/112521
АУ-3256 Отпускане на парична компенсация за пътни разходи в страната на хора с увреждания
АУ-3256 Отпускане на парична компенсация за пътни разходи в страната на хора с увреждания https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/116077
АУ-3338 Отпускане на целева помощ на безработно лице, получаващо месечна социална помощ, което е започнало работа за срок 3 последователни месеца в рамките на една календарна година, считано от месеца, следващ месеца на започването на работа
АУ-3338 Отпускане на целева помощ на безработно лице, получаващо месечна социална помощ, което е започнало работа за срок 3 последователни месеца в рамките на една календарна година, считано от месеца, следващ месеца на започването на работа https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/120177
АУ-3339 Отпускане на месечна целева помощ на младежите от 18 до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път
АУ-3339 Отпускане на месечна целева помощ на младежите от 18 до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/120179

Електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

АУ-326 - Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-326 - Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/326
АУ-421 - Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-421 - Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/421
АУ-422 - Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-422 - Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/422
АУ-587 - Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки
АУ-587 - Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/587
АУ-649 - Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-649 - Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/649
АУ-739 - Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-739 - Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/739
АУ-778 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас
АУ-778 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/778
АУ-779 - Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания
АУ-779 - Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/779
АУ-795 - Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните
АУ-795 - Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/795
АУ-998 - Издаване на удостоверение за получени социални плащания
АУ-998 - Издаване на удостоверение за получени социални плащания https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/998
АУ-1007 - Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
АУ-1007 - Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1007
АУ-1047 - Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1047 - Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1047
АУ-1171 - Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1171 - Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1171
АУ-1172 -Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане
АУ-1172 -Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1172
АУ-1173 -Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки
АУ-1173 -Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1173
АУ-1212 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение
АУ-1212 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1212
АУ-1215 - Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика
АУ-1215 - Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1215
АУ-1217 - Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-1217 - Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1217
АУ-1275 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци
АУ-1275 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1275
АУ-1451 - Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
АУ-1451 - Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1451
АУ-1506 - Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1506 - Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1506
АУ-1742 - Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-1742 - Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1742
АУ-1894 - Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
АУ-1894 - Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1894
АУ-2198-Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст
АУ-2198-Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/2198
АУ-2293 - Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес
АУ-2293 - Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/2293
АУ-2753 - Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете
АУ-2753 - Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/2753
АУ-2971 - Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
АУ-2971 - Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/2971
АУ-3028 - Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител
АУ-3028 - Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/3028
АУ-3121 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас
АУ-3121 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/3121
АУ-3123 - Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
АУ-3123 - Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/3123
АУ-3200 - Издаване на предварителна оценка на потребностите за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности
АУ-3200 - Издаване на предварителна оценка на потребностите за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/izpalnitelni%20agentsii/uslugi-814/3200?cP=1&q=3200
АУ-3215 Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица
АУ-3215 Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/izpalnitelni%20agentsii/uslugi-814/3215?cP=1&q=3215

Процесни карти

Процесни карти
Процесни карти 16 KB

Документи

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП през 2022 г.
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП през 2022 г. 727 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП през 2021 г.
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП през 2021 г. 63 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП  през 2020 г.
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП през 2020 г. 65 KB
Измерване на удовлетвореността на гражданите от услугите, предоставяни в Приемната на Агенцията за социално подпомагане
Измерване на удовлетвореността на гражданите от услугите, предоставяни в Приемната на Агенцията за социално подпомагане 35 KB
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода Януари–Март 2014 г.
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода Януари–Март 2014 г. 4.50 MB
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода Април–Юни 2014 г.
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода Април–Юни 2014 г. 344 KB
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода ЮлиСептември 2014 г.
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода ЮлиСептември 2014 г. 312 KB