logobgr

Социални услуги, финансирани от държавния бюджет

Обща информация за същността и ролята на социалните услуги за деца:

Предоставянето на социални услуги за деца цели създаването на условия за пълноценно развитие, чрез грижа и подкрепа на децата в общността и децата в риск. Процесът по закрила на детето се осъществява и чрез редица мерки, които се изразяват в насочване към подходящи социални услуги за деца, предоставяни в общността, включително и от резидентен тип.

Фокусът при организирането, предоставянето и управлението на социалните услуги за деца е детето със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
Развитието и реализирането на социалните услуги за деца и семейства следва европейските и национални принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в общността, интеграция съобразена с индивидуалните потребности и грижа за децата от рисковите групи за ефективно социално включване. 

 

Методики