logobgr

Социални услуги, финансирани от държавния бюджет

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се предоставят в специализирани институции и в общността. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно (до 3 месеца) и/или дългосрочно (над 3 месеца).

Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.  
Социалните услуги в общността са услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда. Социални услуги в общността от резидентен тип са услуги, които предоставят възможност за живот в среда, близка до семейната.

Специализираните институции са домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда. Социалните услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за ползване на услуги в общността.   

Настаняване в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип и ползване на социални услуги в общността от пълнолетни лица.

Пълнолетните лица, които желаят да ползват социални услуги делегирана от държавата дейност, подават писмено Заявление до директора на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

Заявленията на лица, поставени под пълно или ограничено запрещение се подписват от тях и от законния им представител (настойник/попечител) и се подават в Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес. При подаване на заявлението кандидат-потребителят декларира семейно положение, доходи и имуществено състояние.

Дирекция "Социално подпомагане" предоставя консултация и информация на лицето относно всички видове социални услуги, които може да ползва, включително информация относно профила на услугите и условията за заплащане и освобождаване от такса за ползването им.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние;
 • медицинска характеристика от лекар-психиатър;
 • копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ако има такова);
 • копие на медицински протокол на ЛКК - задължително се изисква в случаите, когато в медицинските документи е установена деменция от какъвто и да е тип, които не са посочени в ЕР на ТЕЛК (ако има такова);
 • копие на съдебно решение за поставяне под запрещение (ако лицето е поставено под запрещение);
 • декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
 • копие на удостоверение от Органа по настойничество и попечителство (ако лицето е поставено под запрещение);
 • становище от настойника/попечителя (ако лицето е поставено под запрещение). Становището следва да съдържа информация относно възможностите за полагане на грижи за лицето в домашна среда. При невъзможност на настойника/попечителя да се грижи за лицето, поставено под запрещение, трябва да се посочат ограниченията и причините, възпрепятстващи предоставянето на подкрепа. Ако към заявлението не е приложено становище от настойника/попечителя, директорът на Дирекция "Социално подпомагане", до който е отправено заявлението, го изисква писмено от настойника/попечителя.

В случаите, когато Дирекция "Социално подпомагане" разполага с актуални документи на лицето в своята база данни, същите не се изискват (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, съдебно решение за поставяне под запрещение, удостоверение от Органа по настойничество и попечителство, други).

В 20-дневен срок след подаване на заявлението и приложените документи Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес извършва социална оценка на потребностите на лицето.

Оценката се извършва от социален работник, като задължително се посещава дома на кандидат-потребителя и се проучва неговата семейна/домашна среда; неговите роднини и/или близки; анализират се всички възможности за оказване на подкрепа по отношение на кандидат-потребителя – подходящи социални услуги, финансово подпомагане, здравни грижи, трудова заетост, обучение и други.

Въз основа на социалната оценка се подготвя социален доклад с предложение за ползване на социалните услуги, съобразно идентифицираните потребности, желанието и личния избор на лицето.

 • Въз основа на извършената социална оценка на потребностите и изготвения социален доклад, директорът на Дирекция "Социално подпомагане" издава съответно:
 • заповед за настаняване в специализирана институция или в социална услуга в общността от резидентен тип;
 • направление за ползване на социална услуга в общността;
 • направление за ползване на услугите в Приют или в Социален учебно-професионален център (СУПЦ).

В заповедта/направлението задължително се определя срок на настаняване/ползване на услугата – до дата, месец, година.

В случаите, когато в социалната услуга няма свободни места, дирекция "Социално подпомагане" вписва лицето в регистър на чакащите за настаняване/ползване на услуга.

Заповедите и направленията са валидни за срок един месец от датата на писменото им съобщаване на лицето. Срокът на валидност може да се удължи до три месеца в случаите на болнично лечение на лицето.

Настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето. Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на лицето може да извърши само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга възможност за полагане на грижи за лицето.

Лице, пострадало от домашно насилие или жертва на трафик, както и лице в състояние на криза от социален характер се настанява незабавно в подходяща социална услуга, независимо от настоящия му адрес   

Такси за социални услуги

Социалните услуги се предоставят срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват, или по договаряне. Социалните услуги за деца са безплатни, когато са делегирани от държавата дейности, освен в случаите, когато заплащане е предвидено в закон.

Таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се определят с тарифа, утвърдена от Министерския съвет.

При неплащане за повече от три месеца на такса за ползване на социална услуга – делегирана от държавата дейност, от лице, което отговаря на условията за заплащане на такса съгласно тарифата, утвърдена от Министерския съвет предоставянето на услугата на лицето се прекратява, освен ако в срок до един месец заплати дължимите такси.   

Финансиране на социалните услуги

Социалните услуги, делегирани от държавата дейности се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на общините по ежегодно определяни с Решение на Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С Решението се определят делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги. В рамките на тези стандарти са средствата за издръжка на потребителите и за заплати и осигуровки на персонала в социалните услуги. 

Документи