logobgr

Административни услуги

Административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

Закон за социално подпомагане

АУ-326 - Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-326 - Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/26992#tab_sample
АУ-421 - Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-421 - Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/27117#tab_sample
АУ-998 - Издаване на удостоверение за получени социални плащания
АУ-998 - Издаване на удостоверение за получени социални плащания https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43526#tab_payment
АУ-1047 - Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1047 - Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40784#tab_sample
АУ-1171 - Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1171 - Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40162#tab_sample
АУ-1506 - Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1506 - Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40796#tab_sample
АУ-2293 - Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес
АУ-2293 - Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43223#tab_sample
АУ-3338 Отпускане на целева помощ на безработно лице, получаващо месечна социална помощ, което е започнало работа за срок 3 последователни месеца в рамките на една календарна година, считано от месеца, следващ месеца на започването на работа
АУ-3338 Отпускане на целева помощ на безработно лице, получаващо месечна социална помощ, което е започнало работа за срок 3 последователни месеца в рамките на една календарна година, считано от месеца, следващ месеца на започването на работа https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/120177#tab_sample
АУ-3339 Отпускане на месечна целева помощ на младежите от 18 до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път
АУ-3339 Отпускане на месечна целева помощ на младежите от 18 до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/120179#tab_sample

Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

АУ-1215 - Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика
АУ-1215 - Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42894#tab_sample

Закон за семейни помощи за деца

АУ-422 - Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-422 - Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39865#tab_sample
АУ-649 - Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-649 - Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41600#tab_sample
АУ-739 - Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-739 - Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41708#tab_sample
АУ-778 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас
АУ-778 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42065#tab_sample
АУ-1173 - Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки
АУ-1173 - Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42231#tab_sample
АУ-1212 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение
АУ-1212 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41849#tab_sample
АУ-1217 - Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-1217 - Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43435#tab_sample
АУ-1275 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци
АУ-1275 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40816#tab_sample
АУ-1742 - Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-1742 - Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40811#tab_sample
АУ-1894 - Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
АУ-1894 - Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42131#tab_sample
АУ-2753 - Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете
АУ-2753 - Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/90313#tab_sample
АУ-2971 - Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
АУ-2971 - Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/98159#tab_sample
АУ-3028 - Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител
АУ-3028 - Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/100500#tab_sample
АУ-3121 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас
АУ-3121 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/105697#tab_sample
АУ-3123 - Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
АУ-3123 - Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/106198#tab_sample

Закон за хората с увреждания

АУ-779 - Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания
АУ-779 - Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42290#tab_sample
АУ-1172 - Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане
АУ-1172 - Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40805#tab_sample
АУ-3256 Отпускане на парична компенсация за пътни разходи в страната на хора с увреждания
АУ-3256 Отпускане на парична компенсация за пътни разходи в страната на хора с увреждания https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/116077#tab_sample

Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси ......

АУ-2198-Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст
АУ-2198-Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44081#tab_sample

Закон за българския жестов език

АУ-3215 Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица
АУ-3215 Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/112521#tab_sample

Закон за военноинвалидите и военнопострадалите

АУ-580 - Отпускане на целева помощ за безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
АУ-580 - Отпускане на целева помощ за безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43721
АУ-1216 - Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
АУ-1216 - Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43625

Закон за ветераните от войните

АУ-795 - Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните
АУ-795 - Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/43309#tab_sample
АУ-1007 - Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
АУ-1007 - Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44113#tab_sample

Закон за закрила на детето

АУ-367 - Приемане на заявления от кандидат-осиновители за вписване в Регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване
АУ-367 - Приемане на заявления от кандидат-осиновители за вписване в Регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/27115#tab_sample
АУ-587 - Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки
АУ-587 - Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44251#tab_sample
АУ-1000 - Издаване на заповед за настаняване на деца в семейство на роднини или близки
АУ-1000 - Издаване на заповед за настаняване на деца в семейство на роднини или близки https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44187#tab_sample
АУ-1451 - Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
АУ-1451 - Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44204#tab_sample

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

АУ-1687 - Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед
АУ-1687 - Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44193#tab_sample

Закон за социалните услуги

АУ-3200 - Издаване на предварителна оценка на потребностите за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности
АУ-3200 - Издаване на предварителна оценка на потребностите за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/111379#tab_sample

Общи административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

АУ-2 - Предоставяне на достъп до обществена информация
АУ-2 - Предоставяне на достъп до обществена информация https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/26707#tab_sample
АУ-2133 - Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
АУ-2133 - Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/26704
АУ-2134 - Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
АУ-2134 - Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44291