logobgr

Методики и методически указания

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Предоставяме на Вашето внимание актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа (ЦОП), утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Актуализацията на Методиката е общ продукт на представителите на работната група, всеки от които сподели своите мнения и знания, и с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в Р България, УНИЦЕФ България, Агенцията за социално подпомагане, организации с дейност в областта на социалните услуги и НПО - доставчици.

В актуализираните текстове на методиката е поставен акцент върху дейностите в областта на предотвратяване на настаняванията на деца и младежи в специализирани институции и създаване на допълнителни възможности за подкрепа в общността, чрез допълване и структуриране на програми за работа с деца и семейства в риск, реализирани в Общностните центрове, по Проект за социално включване на Министерство на труда и социалната политика, както и на Семейно-консултативните центрове, създадени от УНИЦЕФ в партньорство с общини. Изразяваме благодарност към всички, които взеха участие в прегледа и актуализирането на методиката.

Надяваме се Методиката да бъде полезна и работеща за всички, за които е необходима и предназначена.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Предоставяме на Вашето внимание Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му, утвърдени със заповед № РД 01 – 0015 от 05.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Неразделна част от Методическото указаниеса образците на формуляри по прилагането му.
Методическото указание е предназначено за:
Регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП);
Дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП);
Доставчиците на социални услуги, държавно делегирана дейност.
Указанието описва процедурите по подаване на заявления от кандидат-потребители на социални услуги, изготвяне на социален доклад, настаняване/насочване в социални услуги държавно делегирана дейност, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лицето, задълженията на доставчиците, координация на действията на дирекциите „Социално подпомагане“, доставчиците на социални услуги и други.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга "приемна грижа", с включената към нея Програма за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство с новия модул - тема 6, за обучение на приемни семейства за предоставяне на приемна грижа за деца в риск, търсещи и получили международна закрила (включително непридружени непълнолетни и малолетни бежанци) - утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Изказваме благодарност на всички, които ни партнираха и допринесоха за разработване на новия модул към Програмата

Методика утвърждава базови изисквания за функциониране на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи

Методика за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания, за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, съгласно чл. 42, ал. 3 от ЗИХУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание утвърденото Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция". Изказваме благодарност на всички партньори в процеса на неговото изработване. Новото методическото ръководство ще допринесе за по-ефективна и качествена работа в Центровете за социална рехабилитация и интеграция.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”. Изказваме благодарност на всички, които ни партнираха и допринесохаза актуализирането й.

Методология на процедурата по възлагане управлението на социални услуги - делегирани от държавата дейности, чрез конкурс

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание утвърденото Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Кризисен център”. Изказваме благодарност на всички, които ни партнираха в процеса на неговото изработване. Надяваме се методическото ръководство да бъде полезно за всички в пряката им работа.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви предоставим утвърдена Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа. Изказваме благодарност на всички, които ни партнираха в процеса по нейното изработване. Началото беше поставено през 2010 г. с първите съвместни работни срещи между Фондация „ЕКИП” и АСП. Впоследствие групата беше разширена с представители на водещи неправителствени организации, работещи по проблематиката, представители на общински администрации, доставчици на социалната услуга ЦОП, Държавна агенция за закрила на детето.

Надяваме се Методиката да бъде полезна на всички в пряката им работа.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание окончателния вариант на методическото ръководство за социалната услуга Център за настаняване от семеен тип. Желаем на всички вас ползотворна работа.

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ЛИЦА

МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЧАЙ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ В РИСК ОТ ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ”

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА»

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗВЕНО «МАЙКА И БЕБЕ»

Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

Методика за предоставяне на услугата в общността «СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ»

Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Защитено жилище”