Изх. No: 9100/242

12.11.2008 г.

 

 

 

МЕТОДИКА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 

 

“П Р Е Х О Д Н О  Ж И Л И Щ Е”

 

 

Целта на настоящата методика е да подпомогне работата при осъществяване на социалната услуга в общността “Преходно жилище” за хора в риск.

 

Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция.

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Потребителите на социалната услуга “Преходно жилище” придобиват умения за самостоятелен начин на живот, подпомагани от професионалисти.

2. Социалната услуга “Преходно жилище” се извършва от държавата, от общините, от физически лица, регистрирани по Търговския закон и от юридически лица.

3. Физическите лица, регистрирани по Търговския закон и юридическите лица следва да бъдат регистрирани в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга “Преходно жилище”.

4. Социалната услуга “Преходно жилище” може да се предоставя при съвместно участие въз основа на договор между държавата, общините, физическите лица, регистрирани по Търговския закон и юридическите лица.

5. Доставчикът на социални услуги представя на потенциалните потребители писмена информация, относно: социалните услуги, които се предоставят; опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала; условията и правилата за ползване на услугите и процедурата за подаване на жалби.

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

 

ОТКРИВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА “ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ”

делегирана от държавата дейност

 

1. Откриване:

 

2. Закриване:

 

3. Възлагане управлението на “Преходно жилище” на външни доставчици на социални услуги, след провеждане на конкурс:

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА “ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ”

 

1. Финансиране:

            1.1. “Преходно жилище” е социална услуга в общността, регламентирана в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

            1.2. Стандартът за финансиране на социалната услуга се определя с Решение на Министерски съвет.

1.3. Министерството на финансите осигурява финансовите средства на общините в съответствие с утвърдените стандарти.

            1.4. Таксата за ползването на социалната услуга “Преходно жилище” се определя в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

 

2. Персонал:

Числеността на персонала е минимум 3 лица. Персоналът включва:

-       управител;

-       социален работник; социален педагог, психолог

-       медицинска сестра.

 

Управителят следва да е специално обучен в мениджърска, педагогическа, счетоводна и домакинска дейности. Той изготвя график за работата на персонала и утвърждава дневната програма за работа в „Преходното жилище”.

При условие, че „Преходното жилище” е разкрито в селище, където се предоставят и други видове социални услуги, длъжността управител може да се изпълнява от лице, което управлява няколко вида социални услуги.

 

3. Правилник за вътрешния ред в преходното жилище:

·       Вътрешни правила;

·       Задължения на потребителите;

·       Задължения на персонала/екипа;

 

4. Водене на документация в преходното жилище:

·        Задължителна документация:

- Договор за предоставяне на социалната услуга “Преходно жилище”;

- Индивидуален план, изготвен след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати;

- Регистър на настанените лица;

- Информационна (рапортна) книга;

- Домакинска книга.

 

5. Спомагателни служби

Трябва да се разработи план за използване на технически и общи служби за услуги търсени от трети лица – ремонтни дейности; спешна и неотложна медицинска помощ; противопожарна охрана и други.

 

6. Съседска среда:

Позитивната съседска среда е свързана с необходимостта от създаване на приятелски връзки и добросъседски отношения. Посещенията в “Преходното жилище” от съседи, съкварталци и потребители на други социални услуги участващи в процеса на създаването и функционирането на услугата спомагат за процеса на социализация на потребителите.

 

7. Контрол:

-          вътрешен - от управителя;

-         външен - на всеки три месеца от Регионална дирекция за социално подпомагане;

-         специализиран – от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В “ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ”

 

Цели на социалната услуга:

·             Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга;

·             Осъществяване на дейности за постигане на социално включване;

·             Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща преходна среда, с възможност за подкрепа и изява.

 

Основни принципи на работа в преходно жилище:

·       доброволност при ползване на социалната услуга;

·       зачитане и уважение на личността на потребителите;

·       зачитане правото на мнение по въпроси касаещи интересите на потребителите.

 

Предоставяни услуги:

Услугите, предоставяни в преходното жилище трябва да отговарят на критериите и стандартите, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, квалифициран персонал.

Необходимо е услугите да се основават на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и да бъдат съобразени с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице, с акцент подготовка за самостоятелен живот.

За реализиране целите на социалната услуга преходно жилище е необходимо изработване на програми за предоставяне на услуги в краткосрочен и дългосрочен план.

 

Местоположение и материална база:

Социалната услуга “Преходно жилище” се предоставя на територията на специализираната институция – в сградата й или в отделна постройка в съседство с нея.

Вътрешното разпределение на „Преходното жилище” трябва да съответства на предназначението на предоставяните социални услуги.

В специализираната институция се оформя пространство, което да е със самостоятелен вход и с възможност за обособяване на самостоятелни жилищни пространства (апартаменти). Групата живееща в преходното жилище, следва да има на разположение една обща дневна стая, трапезария и една кухня.

Местоположението и материалната база трябва да отговарят на следните стандарти и критерии:

·             достъпност, добре поддържана битова и околна среда;

·             наличие на помещение за социални контакти (дневна), помещение за хранене с възможност за самостоятелно приготвяне на храна от потребителите;

·             наличие на спални помещения – най-много по две лица в стая и най малко- два санитарни възела;

·             наличие на средства за комуникация (телефон, интернет);

·             спазване на санитарните и хигиенните норми, осигуряване на отопление, осветление, вода и вентилация на помещенията, съобразно санитарните норми и изисквания за безопасност.

Капацитетът на “Преходното жилище” е от 6 до 12 потребители.

 

Хранене:

Във връзка с организацията на храненето е необходимо да се провежда екипна среща от персонала за разпределение на дейностите между потребителите на социалната услуга. На срещата се обсъждат:

·             Разпределението на бюджетните средства за седмицата, определени в началото на месеца (съобразно стандартите и критериите за хранене, чл. 41 от ППЗСП);

·             Определяне на седмично меню;

·             Избора на ролите: пазаруване, готвене, сервиране и почистване.

Изпълнението на определените роли се обсъжда на среща в края на седмицата. Периодично се сменят ролите, така всеки от потребителите отговаря с отделните етапи на процеса “хранене”.

 

Целият процес “хранене” се направлява, напътства и подкрепя от персонала.

 

Здравни грижи:

-          осигуряване на личен лекар;

-          изготвяне на план за здравни грижи(при необходимост).

 

Образователни услуги и информация:

-         осигуряване на съдействие за участие в образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите;

-          осигуряване на достъп до информация.

 

Организация на свободното време и личните контакти:

-         осигуряване на възможност на потребителите от „Преходното жилище” за самостоятелно организиране на свободното си време;

-         осигуряване на възможност на потребителите за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица;

-         планиране на културни, спортни и други дейности и насърчаване на потребителите да участват в тях.

 

Обслужващ персонал:

 

-         съответствие на числеността, опита и квалификацията на персонала в зависимост от потребителите;

-         периодична оценка на изпълнението на задачите от персонала;

-         осигуряване на възможности за повишаване квалификацията на персонала с оглед спецификата на работата с отделните групи потребители на социалната услуга;

-         осигуряване на възможност за обмяна на опит с подобни социални услуги.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

 

 

ОСОБЕНОСТИ НА ПОДГОТОВКАТА ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ В „ПРЕХОДНОТО ЖИЛИЩЕ”

 

Основно направление при предоставянето на социални услуги в “Преходното жилище” е обучението за придобиване на знания и умения за самостоятелен живот, с цел реалната и същинска социализация на хората, ползващи тези услуги. Предвид факта, че лицата са ползвали социални услуги в специализирани институции, следва да се наблегне на индивидуалния подход спрямо тях, който ще доведе до усвояване на практически валидни знания, умения и компетентности.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението може да се реализира в две основни форми: индивидуално и групово.

Критериите на подбор на индивидуално или групово обучитение са различни и са свързани преди всичко с поставените цели и възможностите на практическото обучение.

Дейностите на обучителя са насочени към професионално въздействие върху обучавания за придобиване от него на необходимите навици, умения, стил на работа, отговорност, организираност и дисциплина на труда.

 

ДОБРИЯТ ОБУЧИТЕЛ:

Вдъхва доверие и превръща процеса на обучение в увлекателно предизвикателство.

Насочва потребителя към способностите, които не знае, че притежава.

Обяснява сложните неща по прост начин.

Отделя допълнително внимание на лицата, които по-трудно възприемат предложената информация.

Доброто обучение не е въпрос на специални методи, намерения или действия, а преди всичко на отношение на обучителя към обучавания.

За правилното формиране на уменията за самостоятелен живот, обучителят е необходимо да познава индивидуалните, възрастовите, психологическите и други особености на потребителите за да изгради своя стратегия в практическото им обучение.

Необходимо е обучителят да разработи личен план за обучение, с включен списък на задачите, които извършва с потребителите на услугата.

Обучителят трябва да формира у потребителите определени нагласи, качества и умения, свързани с усвояването на знания и умения.

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩУВАНЕТО

ОБУЧИТЕЛ – ОБУЧАВАН

 

Общуването между обучител и обучаван най-пълно се разкрива при анализирането на неговите три относително самостоятелни страни: комуникативна (обмен на информация), интерактивна (взаимодействие) и перцептивна (междуличностно възприемане).

Общуването между обучител и обучаван е насочено към обединяване и съгласуване на усилията им за достигане на очаквания резултат.

Това е процес на обмен на необходима и полезна информация, ценна както сама за себе си, така и с оглед регулирането на съвместните им действия.

 

В преходното жилище потребителите на социалната услугата трябва да бъдат стимулирани да развиват личните си умения и навици, да се чувстват сигурни и готови за предприемане на следваща стъпка към интеграция в общността.