logobgr

Методики и методически указания

Указателно писмо изх. № 91-00-0495 от 26.04.2024 г., относно Методически насоки, свързани със заплащане на такси за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет
Указателно писмо изх. № 91-00-0495 от 26.04.2024 г., относно Методически насоки, свързани със заплащане на такси за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет 284 KB
Методика - приемна грижа
Методика - приемна грижа 3.61 MB
Допълнение към дадени методически насоки с изх. № 08-00-12943/18.09.2023 г., касаещи насочване на пълнолетни лица, диагностицирани с деменция и/или болест на Алцхаймер, за ползване на социални услуги
Допълнение към дадени методически насоки с изх. № 08-00-12943/18.09.2023 г., касаещи насочване на пълнолетни лица, диагностицирани с деменция и/или болест на Алцхаймер, за ползване на социални услуги 298 KB
Указателно писмо изх. № 08-00-12943 от 18.09.2023 г., относно насочване на пълнолетни лица, диагностицирани с деменция и/или болест на Алцхаймер, за ползване на социални услуги
Указателно писмо изх. № 08-00-12943 от 18.09.2023 г., относно насочване на пълнолетни лица, диагностицирани с деменция и/или болест на Алцхаймер, за ползване на социални услуги 277 KB
Методическо указание относно вписване на дете в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени  при условията на пълно осиновяване
Методическо указание относно вписване на дете в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване 947 KB
Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от Отдел  Закрила на детето
Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от Отдел Закрила на детето 1.77 MB
Методически насоки за уеднаквяване на практиката и координация при прилагане на Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане
Методически насоки за уеднаквяване на практиката и координация при прилагане на Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане 3.39 MB
Методическо указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение
Методическо указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение 4.46 MB

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание актуализиран образец на Заявление от пълнолетно лице за ползване на социални услуги, финансирани от държавата дейности.

Заповед за утвърждаване на образец на заявление по чл. 3, ал. 1 от ППЗСУ
Заповед за утвърждаване на образец на заявление по чл. 3, ал. 1 от ППЗСУ 419 KB
Формуляр на заявление за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности
Формуляр на заявление за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности 24 KB

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Предоставяме на Вашето внимание актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа (ЦОП), утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Актуализацията на Методиката е общ продукт на представителите на работната група, всеки от които сподели своите мнения и знания, и с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в Р България, УНИЦЕФ България, Агенцията за социално подпомагане, организации с дейност в областта на социалните услуги и НПО - доставчици.

В актуализираните текстове на методиката е поставен акцент върху дейностите в областта на предотвратяване на настаняванията на деца и младежи в специализирани институции и създаване на допълнителни възможности за подкрепа в общността, чрез допълване и структуриране на програми за работа с деца и семейства в риск, реализирани в Общностните центрове, по Проект за социално включване на Министерство на труда и социалната политика, както и на Семейно-консултативните центрове, създадени от УНИЦЕФ в партньорство с общини. Изразяваме благодарност към всички, които взеха участие в прегледа и актуализирането на методиката.

Надяваме се Методиката да бъде полезна и работеща за всички, за които е необходима и предназначена.

Методика Център за обществена подкрепа
Методика Център за обществена подкрепа 2.70 MB
Приложения
Приложения 5.10 MB

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Предоставяме на Вашето внимание Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му, утвърдени със заповед № РД 01 – 0015 от 05.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Неразделна част от Методическото указаниеса образците на формуляри по прилагането му.
Методическото указание е предназначено за:
Регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП);
Дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП);
Доставчиците на социални услуги, държавно делегирана дейност.
Указанието описва процедурите по подаване на заявления от кандидат-потребители на социални услуги, изготвяне на социален доклад, настаняване/насочване в социални услуги държавно делегирана дейност, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на лицето, задълженията на доставчиците, координация на действията на дирекциите „Социално подпомагане“, доставчиците на социални услуги и други.

Методическо ръководство и приложения
Методическо ръководство и приложения 6.70 MB

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга "приемна грижа", с включената към нея Програма за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство с новия модул - тема 6, за обучение на приемни семейства за предоставяне на приемна грижа за деца в риск, търсещи и получили международна закрила (включително непридружени непълнолетни и малолетни бежанци) - утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Изказваме благодарност на всички, които ни партнираха и допринесоха за разработване на новия модул към Програмата

Методика утвърждава базови изисквания за функциониране на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи

Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната -Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната -Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 3.71 MB

Методика за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания, за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, съгласно чл. 42, ал. 3 от ЗИХУ

Методика за определяна на индивидуалните потребности
Методика за определяна на индивидуалните потребности 556 KB

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание утвърденото Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция". Изказваме благодарност на всички партньори в процеса на неговото изработване. Новото методическото ръководство ще допринесе за по-ефективна и качествена работа в Центровете за социална рехабилитация и интеграция.

Методическо ръководство 30.08.2013 г.
Методическо ръководство 30.08.2013 г. 513 KB

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”. Изказваме благодарност на всички, които ни партнираха и допринесохаза актуализирането й.

Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга -Приемна грижа
Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга -Приемна грижа 2.73 MB

Методология на процедурата по възлагане управлението на социални услуги - делегирани от държавата дейности, чрез конкурс

Методология ДДД
Методология ДДД 2.98 MB

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание утвърденото Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Кризисен център”. Изказваме благодарност на всички, които ни партнираха в процеса на неговото изработване. Надяваме се методическото ръководство да бъде полезно за всички в пряката им работа.

Методическо ръководство - Кризисен център
Методическо ръководство - Кризисен център 1.42 MB

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви предоставим утвърдена Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа. Изказваме благодарност на всички, които ни партнираха в процеса по нейното изработване. Началото беше поставено през 2010 г. с първите съвместни работни срещи между Фондация „ЕКИП” и АСП. Впоследствие групата беше разширена с представители на водещи неправителствени организации, работещи по проблематиката, представители на общински администрации, доставчици на социалната услуга ЦОП, Държавна агенция за закрила на детето.

Надяваме се Методиката да бъде полезна на всички в пряката им работа.

Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в -Център за обществена подкрепа
Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в -Център за обществена подкрепа 1.11 MB

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме на Вашето внимание окончателния вариант на методическото ръководство за социалната услуга Център за настаняване от семеен тип. Желаем на всички вас ползотворна работа.

Методическо ръководство - Център за настаняване от семеен тип за деца
Методическо ръководство - Център за настаняване от семеен тип за деца 480 KB

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ЛИЦА

Методическо ръководство Център за настаняване от семеен тип за лица
Методическо ръководство Център за настаняване от семеен тип за лица 22.77 MB

МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЧАЙ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ В РИСК ОТ ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"

Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел  Закрила на детето”
Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел Закрила на детето” 191 KB
KB

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

Методика - личен асистент
Методика - личен асистент 175 KB

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

Методика-домашен помощник
Методика-домашен помощник 137 KB

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ”

Методика - преходно жилище
Методика - преходно жилище 77 KB

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА»

Методика - център за работа с деца на улицата
Методика - център за работа с деца на улицата 775 KB
Методика - Център за работа с деца на улицата
Методика - Център за работа с деца на улицата 854 KB

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗВЕНО «МАЙКА И БЕБЕ»

Методика 10.08.2007 г.
Методика 10.08.2007 г. 641 KB
Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга Звено-Майка и бебе
Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга Звено-Майка и бебе 558 KB

Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

Методика
Методика 7.43 MB

Методика за предоставяне на услугата в общността «СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ»

Методика - социален асистент
Методика - социален асистент 151 KB

Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Защитено жилище”

Методическо ръководство Защитено жилище
Методическо ръководство Защитено жилище 22.77 MB