МЕТОДИКА

ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Настоящата методика е разработена в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Разработването й се основава на опита, натрупан в работата на звената „Майка и бебе” (ЗМБ) към Комплексите за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), създадени по проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата” на МТСП, както и на съвременните научни знания за развитието на детето, в които основно значение се придава на връзката с майката. Методиката е разработена на базата на широко обсъждане в мултидисциплинарна група, включваща представители на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за социално подпомагане (АСП), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), доставчици на услуги, НПО, както и на клиенти на ЗМБ.

В методиката са представени изискванията за качество на услугата по отношение на материална база, персонал и организация на дейностите. С нея се определя задължителния минимум услуги и дейности, които трябва да се осигурят в ЗМБ и се задават минималните изисквания за качество на услугата.

Ясното описание на целта и обхвата на услугата, на целевите групи и критериите за прием, както и на механизмите на взаимодействие между Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) и доставчика на услугата допринася за подобряване на работата по превенция на изоставянето на малки деца.

Подробното очертаване на методологията, по която се предоставят услугите в ЗМБ дава възможност на доставчиците на услугата /общини, физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, лицензирани по чл. 43б от Закона за закрила на детето/ да преценят необходимите ресурси, да създадат адекватна организация на работа, да осъществяват вътрешен контрол върху качеството и да създават система за подобряването му. От друга страна, методиката задава ясни критерии за оценка на тяхната работа, което гарантира на доставчика справедливост при оценяване на качеството и резултатите от работата от страна на контролиращите органи.

Методиката е предназначена да служи на общинските администрации и в качеството им на възложители, като им дава основа за предявяване на изисквания по отношение на обхвата и качеството на предлаганата услуга при провеждането на конкурси за избор на доставчик и при осъществяването на контрол върху качеството.

Детайлно разработените методика за работа и индикатори за оценка изпълнението на стандартите конкретизира изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца по отношение на услугата ЗМБ и задава точни критерии, по които органите, осъществяващи инспекции и контрол на качеството, могат да оценяват качеството на предоставяните услуги, както и ефективността на направените разходи в ЗМБ.

 Методиката  гарантира правото на клиентите активно да участват в избора на услуги, като им дава възможност да преценят дали услугата, която се предлага, отговаря на техните потребности, а също и дали получават качествена услуга.

 


СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА

1.Определение

Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа /чл. 36, ал. 2, ППЗСП, допълнителни разпоредби, т.30/ 

Услугата включва:

1. Предоставяне на подслон и грижи на майката и детето, което предполага:

·        съдействие за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката и детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания;

·        осигуряване на благоприятни условия за развитието на детето.

2. Предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на привързаността майка - дете и за развитие на родителските умения.

3. Предоставяне на специализирана помощ /консултиране, придружаване, посредничество/ на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството и с общността като цяло, за подобряване на социалните умения с цел предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешното социално интегриране на двойката майка – дете.

Капацитетът на ЗМБ е от 6 до 10 майки и техните деца и се определя взависимост от потребностите на общината и региона.

 

2. Цели

Основната цел на услугата ЗМБ е да предотврати изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 до 3 години, като в същото време предотвратява ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им. В случаите, когато се настаняват майки с повече от едно деца, някои от които на възраст над три години, се подпомага превенцията на изоставянето и на по-големите деца.

Настаняването в ЗМБ цели още:

·        Осигуряване на закрила на детето, без да се налага отделяне от майката и настаняване в специализирана институция;

·        Осигуряване на ежедневно взаимодействие между майката и детето, което е от ключово значение  за изграждане на привързаност;

·        Оказване на специализирана помощ и подкрепа на майката, която й дава възможност да се приспособи и да изгради привързаност към детето си;

·        Предотвратяване на социалната изолация на двойката майка – дете и подготовка за успешно социално интегриране;

·        Извършване на задълбочена оценка на родителския капацитет на майката, което подпомага органите за закрила при вземането на дългосрочни решения за бъдещето на детето.

 

3. Целеви групи

            Основен ползвател на целия комплекс от услуги в звено “Майка и бебе” е двойката[1] майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в институция и е на възраст до три години.

Основните целеви групи са:

 

            Като се има предвид, че за подготовка на повторното социално интегриране Звено “Майка и бебе” не работи само с майката и детето, на които дава подслон и специализирана помощ, но и с бащата и с други членове на разширеното семейство, може да се приеме, че клиент на услугите на центъра е и семейството, на което се оказва помощ да изгради отново основните семейни връзки и да осигури на детето благоприятна среда за неговото отглеждане и развитие.

4. Основни принципи на работа в ЗМБ:

·        Зачитане и уважение на личността на майката, зачитане правото й на мнение по въпроси от неин и на детето интерес;

·        Поверителност;

 

 

Глава ІІ. Развитие на случая в ЗМБ

 

Стандарт 1: Вход към услугата

Всеки случай се приема на базата на ясни критерии и процедури.

 

Резултат: Услугата се предоставя на тези, които се нуждаят от нея

 

1.1. Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) в Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) насочва бременната жена/майката към услугата ЗМБ, ако тя отговаря на следните условия:

·        Попада в поне една от изброените целеви групи;

·        Детето й е на възраст до три години;

·        Готовност на майката да сътрудничи на екипа на услугата за постигане на целите на плана за действие;

·        Майката (бременната) има необходимите задължителни медицински документи, посочени в т. 1.3;

·        Двойката майка-дете (бременната) са от населено място, принадлежащо към общината, където е разкрита услугата, или от друга община, която се намира в непосредствена близост до ЗМБ. Възможни са и изключения от това правило, ако това е в интерес на детето.

-       Началник ОЗД в ДСП определя за всяка двойка майка-дете или бременна социален работник, водещ случая. Когато случаят е насочен от Д”СП”от друга община в страната, водещ случая остава социалният работник от съответната община, а началник ОЗД от общината, на чиято територия се предоставя услугата, определя координиращ случая социален работник. Той работи в тясно сътрудничество с двете страни – настаняващия ОЗД и доставчика - и оказва необходимото съдействие за успешното развитие на случая, участва в планираните прегледи и изготвя необходимите по случая социални доклади.

-       След извършена оценка на случая, директорът на Д”СП” по предложение на водещия социален работник от ОЗД издава направление за ползване на социална услуга ЗМБ съгласно чл. 20, ал. 2 от ППЗЗД (Приложение 4 от ППЗЗД) , придружено от социален доклад и план за действие. Ако насочената за ползване на социална услуга в ЗМБ майка или бременна е непълнлетна или малолетна, директорът на Д”СП” издава заповед за ползване на услугата съгласно чл. 20 ал. 4 т. 1 от ППЗЗД.

-       При получаване на сигнал за ползване на социална услуга или заявка от страна на семеен лекар, лечебно заведение, училище, НПО или др. директно в ЗМБ, дежурният член на екипа на ЗМБ сигнализира ОЗД в ДСП и след проверка и оценка на случая, двойката майка-дете се насочва за предоставяне на услугата.

-       В случай на спешно настаняване, директорът на Д”СП” издава заповед/направление за ползване на услугата и придружаващите го социален доклад и план за действие в срок до 10 дни. Когато се налага спешно настаняване по сигнал от други институции, доставчикът приема майката и в първия работен ден след приема уведомява ОЗД към ДСП.

-       Ако майката, насочена за ползване на социалната услуга ЗМБ, има повече от едно дете, директорът на Д”СП” по предложение на водещия социален работник от ОЗД издава направление със социален доклад и план за действие за всяко едно от децата.

1.2. Водещият социален работник от ОЗД организира планираща среща с ръководителя на ЗМБ за настаняване на майката.

-        На срещата се обсъжда датата на настаняване, въпроси, свързани с целта и продължителността за ползване на услугата, история на семейството, „портрет” на детето и необходимите документи. Водещият случая социален работник води протокол.

-                 В деня, определен за настаняване на двойката майка-дете, водещият социален работник от ОЗД представя майката и детето на ръководителя на ЗМБ.

1.3.            Задължителните документи при приема на ползвател в ЗМБ са:

-       Направление, съпроводено от подробен социален доклад и план за действие изготени от водещия социален работник от Д”СП” надлежно оформени съгласно законосъобразния ред.

-       Медицинско удостоверение от лекуващия лекар на детето и майката за моментното здравно състояние, наличие на хронични заболявания, както и че не са били в контакт със заразно болни/заразоносителство, придружени от резултатите от изследване за:

·        сифилис на майката;

·        бацилоносителство на майката и детето/децата;

-       При настаняване на майка с бебе в ЗМБ от родилния дом се представят резултатите от изследванията, направени в здравното заведение (епикриза).

-       При спешни настанявания, когато майката няма необходимите медицински документи, доставчикът приема двойката майка-дете само ако има специално обособено за целта помещение (самостоятелна стая със самостоятелна кухня и санитарен възел) с оглед превенция на заразните заболявания и медицинските изследвания се подготвят във възможно най-кратък срок.

1.4.            Доставчикът на услугата изработва процедура по прием в ЗМБ. Персоналът познава и следва процедурата.

В процедурата ясно се описват следните елементи:

·        изискващата се задължителна документация по приема,

·        откриване на досие на ползвателя,

·        настаняване и запознаване с услугата и Правилника за вътрешния ред,

·        предоставяне на вещи за ползване,

·        представяне и запознаване с останалите ползватели.

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

За всяка двойка майка-дете – бременна, майка и дете/деца има издадено направление/заповед от Д”СП” със съпътстващи го социален доклад и план за действие.

Лично досие на ползвателя

За всеки ползвател има отворено досие.

Съответствие на ползвателите, вписани в регистъра на услугата и отворените лични досиета.

Всеки ползвател има задължителен набор от документи по приема.

Лично досие на ползвателя

Има разработени писмени процедури за прием на ползватели, включително и при спешно настаняване.

Писмена процедура

Планиращите срещи и срещите за представяне на ползвателите се протоколират.

Протоколи от срещите

 

 

Стандарт 2: Управление на случай в ЗМБ

Управлението на случай в ЗМБ се осъществява в условията на партньорство и договаряне между ОЗД, доставчика и ползвател.

 

Резултат: Всеки ползвател получава услуги, съответстващи на индивидуалните му потребности и на заложените в Плана за действие и Плана за услуги цели.

 

2.1. При постъпването на нов ползвател (двойка майка-дете) в ЗМБ ръководителят на услугата определя ключов социален работник по случая и го представя на ползвателя при неговото настаняване.

-       Ключовият социален работник води досието на ползвателя, в което прилага всички събрани по случая документи и координира дейностите по изготвянето и изпълнението на плана за предоставяне на услугата,

-       При постъпване на бременната жена/майката ключовият социален работник я информира за вида на предлаганата социална услуга и предоставя информация за доставчика. Той запознава ползвателя с Правилника за вътрешния ред. В деня на настаняването на ползвателя ключовият социален работник провежда интервю с нея за предварително очертаване на проблема, нуждите, целите на престоя и стъпките за тяхното постигане.

2.2. До 3 дни след приема се сключва договор за ползване на социални услуги.

-       В договора се посочват вида на предлаганите услуги, срока и условията на ползване, правата и задълженията на страните. Майката попълва декларация за даване съгласие по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и декларация за предоставена информация.

2.3. Ключовият социален работник инициира сформирането на мултидисциплинарен екип по конкретния случай, включително и външни специалисти, когато е необходимо. Мултидисциплинарният екип провежда периодично срещи за обсъждане развитието на случая. Ключовият социален работник координира работата по случая на ангажираните специалисти и следи за постигането на поставените цели.

2.4. До 14 дни след сключване на договора за ползване на социалната услуга с майката ключовият социален работник изготвя специализирана оценка. .

-       Оценката се основава на предварителната информация от социалния доклад към направлението, събраната информация от проведените разговори и наблюденията на екипа по случая. Изготвя се специализирана оценка поотделно на майката и детето/децата.

-       Ключовият социален работник споделя на достъпен език изготвената оценка с майката, като активно търси нейното мнение и съгласие.

-       Специализираната оценка на майката задължително покрива следните области:

·       проучване на връзката майка-дете и родителския капацитет на майката;

·       оценка на потребностите;

·       оценка на зоните на потребност от помощ;

·       оценка на ресурсите;

·       анализ на ситуацията.

-       Оценката на бебето/децата се извършва в следните области:

·        базисни потребности;

·        здравеопазване;

·        образование;

·        стимулиране на развитието.

-         Ключовият социален работник обсъжда изготвената оценка с водещия случая социален работник от ОЗД (с екипа по случая към ОЗД), не по-късно от 3 дни след съгласуването й с екипа по случая и с майката.

2.5. На базата на специализираната оценка на потребностите, ключовият социален работник разработва план за предоставяне на услугата.

-       Ключовият социален работник помага на майката при определяне целите на плана за престоя й с оглед търсенето на решения на идентифицираните проблеми. Той ръководи процеса по договаряне на ангажиментите, изясняване на ролите и задачите на отделните специалисти и майката по изпълнението на плана и координира неговото изпълнение.

-       Планът за предоставяне на услугите е специфичен по своите цели, съдържание, методи и продължителност в съответствие с конкретния случай.

-       В плана за предоставяне на услугата ключовият социален работник вписва дата за преглед на изпълнението му. В прегледа задължително участва майката, а при необходимост отделни специалисти или целият мултидисциплинарен екип по предоставяне на услугата

2.6. Ключовият социален работник свиква не по-рядко от един път месечно екипа, който работи по случая, за който той отговаря.

Ключовият социален работник представя на екипа информацията, която е необходима за оценка на развитието на случая и изпълнението на целите на услугата. Отделните членове на екипа също споделят своите наблюдения и оценки за изпълнението на плана за предоставяне на услугата. На срещата се води протокол, който се пази в личното досие на майката. В протокола се описват датата на срещата, присъстващите лица, по чия инициатива се свиква, какъв е конкретният повод, направените изказванията, заключения и предложения. Всеки протокол се подписва от присъстващите на срещата. Екипна среща по случай може да бъде свикана по инициатива на друг член на екипа или от самата ползвателка.

2.7. Ключовият социален работник и водещият случая от ОЗД регламентират честотата и начините за провеждане на прегледите на случая.

-        Прегледът на всеки случай се прави поне на три месеца.

-       Преглед на плана може да се прави и по-често, ако водещият случая социален работник от ОЗД го е заложил в плана за действие, при поискване от страна на ключовия социален работник или на член на екипа по случая.

-       При всеки преглед ключовият социален работник представя доклад до директора на Д”СП”за изпълнението на плана по предоставяне на услугата.

-       Мултидисциплинарният екип и майката участват в срещите по прегледите. В срещите по преглед на случая могат да се канят и други лица, роднини или близки на майката.

-       Всяка среща за преглед на случая се документира, като се отбелязват целите на срещата, дискутираните проблеми, набелязаните цели и дейности на работа и поетите ангажименти от присъстващите.

2.8. Ключовият социален работник подпомага мобилизирането на ресурсите на майките и общността в подкрепа постигане на целите на плана за услуги.

-       Той оказва подкрепа на майката в областта на преоткриването, овластяването, усъвършенстването на нейните способности с оглед на успешното й социално включване.

-       Екипът, работещ по случая - ключов социален работник, дежурни по смяна, други специалисти, оказва подкрепа и съдейства на майките за изпълнение на индивидуалния им план за услуги.

-       Предприемането на действия по изпълнение на плана за предоставяне на услугата става със съгласието на майката, освен в случаите, когато това не е в интерес на детето.

2.9. За всяка майка и всяко дете се водят отделни досиета.

-       Досиетата се съхраняват от доставчика съгласно изискванията на нормативната база за съхраняване на лични данни.

-       Досието на всяка бременна/майка съдържа:

·       направление, план за действие, социален доклад от Д”СП”;

·       задължителна документация при постъпване, вкл протокол от планиращата среща с ОЗД;

·       договор, анекси към него;

·       специализирана оценка, индивидуален план за услуги;

·       протоколи от екипни срещи с ОЗД, доклади от доставчика за развитието на случая;

·       медицински документи;

·       други.

-       Досието на всяко дете съдържа:

·        направление, план за действие, социален доклад от Д”СП”;

·        задължителна документация при постъпване;

·        специализирана оценка, индивидуален план за услуги;

·        протоколи от екипни срещи с ОЗД, доклади от доставчика за развитието на случая;

·        медицински документи;

·        други.

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Всеки ползвател има определен от ръководителя на ЗМБ ключов социален работник.

Регистър на ползвателите

Всички ползватели бременни жени/майки са информирани за вида на предлаганата социална услуга.

Подписан договор от майката за ползване на услуга ЗМБ. Интервю с ползвателите

Всички специализирани оценки са изготвени от ключовите социални работници до 14 дни след сключване на договора за предоставяне на услугата с ползвателкта. Майките е запозната и е съгласна с направената оценка.

Лично досие на ползвателя.

 

 

Разговор с майката.

Планът за предоставяне на услугите е разработен съвместно с майката.

Планът е подписан от майката

Проведени са прегледи по отделните случаи с ОЗД.

Протоколи от проведените прегледи в личното досие на ползвателя

Изготвени са доклади за развитие на случая до Д”СП”.

Доклади за развитието на случая в личното досие на ползвателя.

Всички ползватели на услугата имат необходимите задължителни документи.

Лично досие на ползвателя

 

 

Стандарт 3: Изход от услугата

Има ясни процедури за подготовка на двойката майка – дете за напускане на ЗМБ.

 

Резултат:

При прекратяването на услугата за детето/децата е осигурена сигурна и стимулираща среда за развитие.

 

3.1. Прекратяването/ изходът от услугата става:

-       След изтичане срока на направлението от Д”СП” и след като са постигнати целите за съвместна работа, посочени в индивидуалния план за услуги;

-       Преди изтичане срока на направлението от Д”СП” Д при следните случаи:

·        при постигане на целите, посочени в индивидуалния план за услуги;

·        по желание на ползвателя;

·        при системно нарушаване правилника за вътрешния ред и в случаите, когато майката не работи за изпълнение целите на индивидуалния план.

·        при установено наличие на риск за правилното развитие на детето, което налага предприемане от страна на Д”СП” на друга мярка за закрила;

3.2. Прекратяването на услугата следва следната процедура:

·        ключовият социален работник провежда работна среща със социалния работник от ОЗД, водещ случая, на която се обсъждат постигнатите резултати и необходимостта от прекратяване на услугата.

·        ключовият социален работник изготвя доклад/предложение до Д”СП” (по чл.22, ал.2 от ППЗЗД), в който се прави оценка на постигнатите резултати и дава становище относно прекратяването на услугата.

·        когато поставените цели в плана за предоставяне на услугата са постигнати, в доклада до Д”СП” доставчикът дава становище за необходимостта и типа на последващата подкрепа, от която се нуждаят двойката майка-дете.

·        когато не е било възможно постигане на поставените в плана цели и при наличие на риск за развитието на детето, ключовият социален работник предоставя цялостната информация по развитие на случая на Д”СП”, който предприема друга мярка за закрила.

3.3. Водещият случая социален работник от ОЗД инициира започването на подготовката на майката и детето за напускане на ЗМБ.

-       Подготовката за напускане започва не по-късно от 1 месец преди изтичането на срока на договора за ползване на социални услуги, като действията са предварително планирани и съгласувани.

-       Всяка двойка майка-дете напуска ЗМБ, само след като е направена оценка за необходимостта от последващата подкрепа и такава е осигурена.

3.4. Преди да се архивира досието на ползвателите в ЗМБ се попълва формуляр за приключване на случая, в който се описват причините за прекратяване на услугата и датата се вписва в регистъра.

3.5. Проследяване на случая след напускане на ЗМБ се осъществява от водещия на случая от ОЗД за период от 6 месеца в съответствие с ППЗЗД.

 

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Проведени екипни срещи с ОЗД за обсъждане на постигнатите резултати.

Протокол от проведена среща в личното досие на ползвателката

Изготвени от ключовия социален работник доклади/ предложения с оценка на постигнатите резултати.

Доклад за развитие на дадения случай до Д”СП”, приложен в личното досие на ползвателката

Изготвени от ключовия социален работник оценки на необходимостта от последваща подкрепа на всяка двойка майка-дете, която напуска услугата.

Доклад за развитие на дадения случай до Д”СП”, приложен в личното досие на ползвателката

Досието на двойката майка-дете, която е напуснала услугата е архивирано.

Архивирано досие на двойката майка-бебе, която е напуснала услугата.

Осъществени наблюдения на двойката майка-дете от водещия на случая от ОЗД след напускане на ЗМБ.

Формуляр за приключен случай

 

 

Глава ІІІ. Обхват на услугата

Стандарт 4: Подслон

Условията за настаняване подпомагат развитието на връзката майка-дете и социалните умения на майката.

 

Резултат: На двойката майка-дете е осигурен подслон в условия на сигурност и зачитане на достойнството им.

 

4.1. Доставчикът осигурява на ползвателите оптимално балансирана среда на живот, която уважава потребностите от уединение и лично пространство и дава възможност за поддържане на социални контакти.

-       Майката и детето разполагат с лично пространство и с пространство, в което могат да бъдат приобщени към общи дейности с останалите ползватели и с екипа на ЗМБ.

-       При приемане на бременната/майката в ЗМБ й се предоставят след подписване на приемно-предавателен протокол спално бельо за нея и нейното дете, завивки, кърпи. Доставчикът на услугата осигурява и други вещи за индивидуална употреба за майката и детето по предложение на ключовия социален работник на базата на идентифицирани потребности.

4.2. Всяка ползвателка е лично отговорна за поддържане на реда и хигиената в отреденото й спално помещение. За поддържане на реда и чистотата в общите помещения, майките си разпределят отговорностите и ангажиментите помежду си.

4.3. Всички правила за организацията на живота в ЗМБ, отговорностите и задълженията на ползвателите, както и техните права са разписани в Правилника за вътрешния ред. Ключовият социален работник запознава ползвателката с Правилника.

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Всяка майка/бременна ползва отделна стая за нея и нейното дете.

Оглед на помещенията

Всички ползватели имат достъп до общите помещения

Наблюдение на работата, интервю с ползвателите

За всяка ползвателка има приемно-предавателен протокол за предоставяне на вещи за ползване по време на престоя или дарени на майката.

Досиета на ползвателите, в които се съхраняват протоколите.

В Правилника за вътрешния ред са ясно разписани правилата за организацията на живота в ЗМБ, отговорностите и задълженията на ползвателите, както и техните права.

Правилник за вътрешния ред

Майките са запознати с Правилника за вътрешния ред.

Интервю с ползвателите

 

 

Стандарт 5: Хранене

ЗМБ осигурява условия за балансирано хранене на двойката майка-дете.

 

Резултат:

Храненето способства за правилното развитие на бременността, за поддържане на здравето и дееспособността на майките и за нормалното развитие на детето.

Майката е придобила умения за осигуряване на здравословно хранене на детето.

 

5.1. Персоналът на ЗМБ предоставя информация, дава насоки и подкрепя майката/бременната жена за осигуряване на здравословно хранене за нея и нейното дете.

-       Всяка бременна жена и майка, ползвател на услугата, определя сама вида и количеството на ястията, влизащи в дневното й меню, както и в менюто на бебето (и детето). Тя сама купува хранителните продукти и приготовлява храната за себе си и за своето бебе (и дете).

-       Ако бременната/майката поради болест или липса на умения за готвене не е в състояние да се справи сама, тя получава подкрепа и придружаване от персонала. Персоналът осигурява подкрепа и дава насоки за приготвянето на дадено ястие, за правилното съхраняване на различните хранителни продукти и бюджетиране, както при поискване от страна на ползвателката, така и ако това е част от задачите на екипа, заложени в плана за предоставяне на услугата по отношение придобиването на умения за живот.

5.2. Персоналът създава условия за развитие на уменията на майката за правилно хранене на детето на базата на консултация и дадени препоръки от личния лекар на детето или педиатър и следи за тяхното изпълнение от страна на майката.

-       Това може да става чрез индивидуална консултация или групова работа за обучение за значението на естественото хранене за кърмачето, хранене на кърмачето, принципи на рационалното хранене на децата в съответствие с тяхната възраст и др.

5.3. Здравният специалист, член на персонала, е разяснил на майката хигиенните изисквания за съхранение на хранителните продукти, приготовлението на храната и самото хранене.

-       Доставчикът има разработена система за самоконтрол върху местата за приготвяне на храна.

-       Съхраняването на продуктите става в съответствие с изискванията за безвредност на храните в зависимост от техния вид.

-       Здравният специалист е инструктирал майките за хигиенните изискванията към приготвянето на адаптирани млека и храни в домашни условия.

-       След всяко хранене на майките и бебето (детето) приборите за хранене се измиват с препарат за съдове, изплакват се и се поставят в стерилизатора за стерилизиране. В стерилизатора, в зависимост от неговия тип, се дезинфекцират и шишетата за хранене на бебето. Ако шишетата не позволяват стерилизация, те се изваряват в продължение на 10-15 мин. Ако не се ползва специален стерилизатор за биберони, след всяко хранене на бебето те се изваряват в продължение на 10-15 мин.

-       Кухненските и трапезни съдове, както и кухненските уреди се пазят чисти и в изправност. След употреба, задължение на майката е да ги измива и подрежда.

-       Всеки член на персонала има редовна здравна книжка.

           

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Храненето на майките се извършва в специално отреденото за това място (трапезария, кухня или общо помещения).

Наблюдение

Интервю с ползвателите.

Доставчикът има и редовно води документация за самоконтрол в местата за приготвяне на храна в съответствие със Закона за храните, ДВ., бр., 102/ 2003 г.

Писмена система за самоконтрол, съгласувана от РИОКОЗ

Книга за извършени проверки и друга документация, която се изисква от РИОКОЗ /протоколи, препоръки/

Книгата за проверки

Проведени консултации или групова работа за обучение по хранене на детето/бременната жена/майката..

Досие по случая. Протоколи от групова работа.

Всеки член на персонала има редовни здравни книжки.

Лично досие на персонала

 

 

 

Стандарт 6: Грижи за здравето

Има процедури и условия за достъп до здравна профилактика, здравни грижи и лечение на двойката майка-дете.

 

Резултат:

Двойката майка-дете е осигурена с необходимите здравни услуги. Майката развива умения за наблюдение на здравословното състояние на детето и търсене на подходяща здравна помощ и осигуряване на базови здравни грижи.

 

6.1. На всеки ползвател (бременна, двойка майка-дете) се осигурява достъп до здравни грижи. Ключовият социален работник съдейства на бременна/майката за установяване на контакт с личния им лекар, смяна на досегашния личен лекар или за възстановяване на прекъснати права. 

-       Ключовият социален работник проверява дали бременната жена, майката и нейното дете/деца имат личен лекар и стоматолог .

-       Ключовият социален работник подпомага жената да смени личния си лекар по време на престоя й в ЗМБ, ако тя има вече такъв и идва от друга община или поради някаква причина не може да ползва досегашния си личен лекар. Ако ползвателката е с прекъснати права, то ключовият социален работник съвместно с водещия случая социален работник от ОЗД прави постъпки за уреждане на взаимоотношенията й със здравната каса и възстановяване на правата й.

-       При оценка на здравните потребности на ползвателката в ЗМБ се обръща внимание на сегашното й здравно състояние, приема ли медикаменти, за какво заболяване и какви, има ли специални диетични нужди, има ли личен лекар и стоматолог.

6.2. Всяка бременна, майка носи отговорност за собственото си здраве и това на своето дете/деца. Персоналът е отговорен за оказване на подкрепа на майката с оглед придобиване на знания и развиване на умения за самооценка на здравото си състояние и това на своето дете. Той дава индивидуално или на групови срещи насоки и указания на майките за оказване на базисни здравни грижи към детето.

-       Персоналът също има отговорност за осъществяване на наблюдения върху здравното състояние и развитието на детето и майката. Ако той забележи, че майката неглижира своето здраве или това на нейното дете, той мотивира и/или придружава майката до личния й лекар или ако се налага до болнично заведение.

-       Персоналът не стимулира самолечението на майката или на нейното дете.

-       Ако на майката и/или на детето са предписани лекарства, персоналът следи тя да ги приема редовно и да лекува правилно своето дете. Ако майката не е в състояние да закупи лекарствата за детето си, те се осигуряват от ЗМБ. Ако майката се нуждае от лекарства за себе си, които не може да осигури, то персоналът съвместно с ОЗД предприема необходимите действия за тяхното осигуряване.

6.3. В ЗМБ се поддържат основни лекарства за оказване на първа помощ и оказване на първични здравни грижи.

-       Лекарствата се съхраняват в специален шкаф в работния офис на персонала. Ползвателите нямат пряк достъп до шкафа с лекарствата.

-       Изписването на определено лекарство се отразява в специална книга, в която се посочва датата, името на майката/детето, на която е изписано лекарството с неин подпис, името на лекарството и дозировката, в която е дадено и името на члена на персонала, който го е дал с негов подпис.

6.4. Персоналът подкрепя и/или придружава майката за развиване на хигиенни навици по отношение на личната си хигиена и тази на нейното дете.

Здравният специалист дава насоки или лично участва в къпането на бебето/детето, правилното обличане, използването на различни козметични средства, гимнастиката на бебето и др.

6.5. Персоналът е обучен за предприемане на действия в ситуации, застрашаващи здравето на ползвателите.

-       Персоналът знае да оказва долекарска помощ при възникване на инцидент до идване на Спешната медицинска помощ.

-       При възникване на съмнение за инфекциозно заболяване, веднага се уведомява личния лекар за предприемане на необходимите действия.

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Всеки ползвател има личен лекар, стоматолог.

Досие по случая

Проведени консултации и обучения за придобиване на здравни знания.

Досие по случая, Програми и

Протоколи за групова работа

Книгата за изписване на лекарства се води редовно и има всички атрибути.

Книга за изписване на лекарства

Персоналът е преминал обучения за оказване на долекарска помощ и действия в други ситуации, застрашаващи здравето на ползвателите

Протоколи от проведени обучения

 

 

Стандарт 7: Развиване връзката майка – дете

ЗМБ предоставя на всяка ползвателка индивидуална подкрепа по пътя й към приемането на ролята на майка, така че тя да може да осигури на детето си развитие в съответствие с неговите потребности.

 

Резултат:

Майката е развила своите способности за грижи за детето и е уверена в собствените си възможности за това. Майката се стреми да разпознава нуждите на детето и се опитва да им отговори. Между майката и детето има емоционална връзка и взаимодействие.

 

7.1. Ключовият социален работник извършва специализирана оценка на отношението на майката/бременната към детето.

-       При оценяването се обръща особено внимание на следните аспекти:

·       семейна история на майката, детство, отношения с бащата на детето;

·       отношение към бременността и раждането, представа за детето преди раждането;

·       начин на протичане на бременността и раждането;

·       отношение към кърменето;

·       приемане на детето – дали то отговаря на очакванията на майката по отношение на пол, външен вид, развитие, темперамент как приема ролята на майка;

·       отношение на другите членове на семейството към детето;

·       чувства ли майката подкрепа от страна на членовете на разширеното семейство по отношение на изпълнение на родителските си функции;

·       има ли фактори, които допълнително усложняват приемането и изпълнението на ролята на майка.

-       Основните методи, които се използват при оценяването, са интервю и наблюдение /включително и по време на участието на майката в групова работа/. Вземат се предвид и данните, получени от водещия случая, както и от други лица, имащи отношение към случая.

7.2. Ключовият социален работник с помощта на целия екип на ЗМБ прави детайлна оценка на взаимодействието майка – дете и на развитието на връзката им, при което се вземат предвид както особеностите и поведението на майката, така и на детето.

-       При оценяване на поведението на майката при взаимодействие с детето се взема предвид:

·        количествената страна на взаимодействието – колко време прекарва майката с детето, оставя ли го само за дълги периоди от време;

·        майката поддържа ли физически контакт с детето, в какво се изразява;

·        какви са взаимодействията по време на хранене/кърмене - поза, очен контакт, емоционален и вербален контакт;

·        успява ли да утеши детето, когато то е в дискомфорт, правилно ли разбира потребностите му и може ли адекватно да ги задоволи;

·        как реагира на сигналите на детето – веднага ли се отзовава, правилно ли ги интерпретира;

·        настойчива ли е в инициирането на контакт с детето;

·        сензитивност, гъвкавост и адаптивност на майката при взаимодействието;

·        колко време продължава взаимодействието, как реагира майката при прекъсването му.

-       В оценката на връзката майка – дете се обръща внимание и на поведението на детето, тъй като то също внася своя принос във взаимодействието. Важно значение имат следните особености в поведението на детето:

·       инициира ли взаимодействие с майката и по какъв начин – очен контакт, плач, усмивки, вокализации, движения и т. н.;

·       как откликва на опитите на майката за взаимодействие;

·       как реагира при раздяла с майката;

·       има ли разлика в начина му на взаимодействие с майката и с други възрастни;

·       има ли затруднения във взаимодействието – напр. не откликва на опитите за влизане във взаимодействие или реагира с плач, избягва очен контакт, трудно е да бъде утешено, често плаче, съпротивлява се или реагира отрицателно при физически контакт с майката.

-       Оценката се извършва на базата на наблюдение на взаимодействието майка – дете при осъществяване на ежедневните грижи за детето, както и по време на специално организирани за целта дейности. Първоначалната оценка се актуализира с цел да отразява развитието на взаимодействието майка – дете.

7.3. Ключовият социален работник с помощта на целия екип на ЗМБ преценява уменията на майката да разпознава потребностите на детето и да им отговаря адекватно.

-       При оценката на родителския капацитет на майката се вземат предвид знанията, представите и поведението й по отношение на:

·       отглеждане на детето – хигиена и хранене, физическо развитие;

·       здравни грижи и предпазване от заболявания /признаци на разболяване, кога и как да се потърси лекарска помощ/;

·       стимулиране на развитието и възпитание на бебето – необходимост от емоционален контакт, сензорна и двигателна стимулация, игра, взаимодействие с връстници;

·       предпазване от опасности и злополуки, както и от насилие;

·       особеностите на основните поведения на малкото дете /сън, хранене, приучване към чистота/.

-       Оценката се извършва въз основа на наблюдения при осъществяване на ежедневните грижи за детето, както и по време на специално планирани дейности.

7.4. Майката получава позитивна подкрепа, специализирана помощ и консултации в зависимост от индивидуалните си потребности за създаване или укрепване на привързаността и за подобряване на уменията й за грижи за детето.

-       В плана за предоставяне на услугата в съответствие с установените при оценката потребности се залагат дейности, насочени към укрепване и подобряване на връзката майка –дете и за подобряване на уменията за грижи за детето.

-       На екипна среща се обсъждат и определят различните дейности и форми на работа, които ще се използват /индивидуална и групова/; времето, мястото и честотата на работа, както и отговорностите на отделните членове на екипа по отношение на оказването на подкрепа на майката.

-       Дейностите за изграждане на привързаност и умения за самостоятелно отглеждане на детето са два типа:

·       информиране, консултиране и оказване на подкрепа на майката, целящи да развиват разбирането на потребностите на детето и уменията и да полага грижи за него;

·       създаване възможности на майката да споделя преживяванията си по отношение на детето.

-       Всички дейности, както и постигнатите резултати се отразяват в развитието на случая, като за тях се информира социалния работник от ОЗД, водещ случая.

 

Индикатори за изпълнение

 

Източник на информация

Специализираната оценката за предоставяне на услугата съдържа оценка на връзката майка – дете и на уменията на майката да полага грижи за детето, извършена след обсъждане в мултидисциплинарния екип.

Досие на майката

Досие на детето

Протоколи от екипни срещи

В плана за предоставяне на услугата ясно са описани дейностите, целящи развиване на връзката майка –дете и на уменията за отглеждане на детето; формите на работа, както и членовете на екипа, отговорни за осъществяването им. Планът се преразглежда периодично, като отразява настъпилите изменения във връзката майка –дете и в родителските умения .

Досие на майката

Досие на детето

Протоколи от екипни срещи

Проведени са индивидуална и групова работа за развитие на привързаността и за обучение на майките в различни умения за грижи за детето.

Досие по случая.

Протоколи от групова работа.

 

 

Стандарт 8: Социална интеграция

ЗМБ подкрепя майката за изграждане/възстановяване и поддържане на социална мрежа и развитие на умения за самостоятелен живот.

 

Резултат:

Майката е адекватно подготвена за самостоятелен живот и социална интеграция на двойката.

 

8.1. Ключовият социален работник по случая е отговорен за подготовката на майката, а водещият социален работник от ОЗД е отговорен за подготовката на семейството на майката с оглед успешната социална интеграция на двойката майка-дете.

-       Ключовият социален работник координира работата на екипа за подпомагане на майката в процеса на изграждане, поддържане или възстановяване на взаимоотношения със значимите лица (биологичен баща на детето, партньор, роднини, други), когато това е в най-добрия интерес на детето. Когато комуникацията между тях и майката е затруднена, екипът на ЗМБ насърчава осъществяването на контакти и осигурява необходимото за това съдействие.

-       На близките и роднините се осигуряват възможности за посещения в ЗМБ в подходящо за целта помещение.С оглед развиването на връзката на майката със семейството екипът съдейства за осъществяването на домашни посещения.

-       Ключовият социален работник отразява в досието на майката развитието на взаимоотношенията й със значими лица.

8.2. Ключовият социален работник подпомага майката по време на целия й престой в ЗМБ за развиването на индивидуален проект за самостоятелен живот.

В него се залагат реално достижими цели и се помага на майката да планира бъдещите си действия след напускане на ЗМБ.

8.3. При планиране на социалната работа с ползвателите  на ЗМБ доставчикът включва различни дейности за повишаване на социалната им компетентност.

-       Усилията на специалистите са насочени към развиване на социални умения на майката в тези области, в които са идентифицирани трудности, базирайки се на установените компетентности на майката. Такива умения са:

·        умения за решаване на проблеми – анализ и определяне на проблема; разграничаване на проблемите; търсене на помощ при лични затруднения; правене на избор;

·        умения за критическо мислене – разграничение между факти и предразсъдъци; търсене, намиране и излагане на аргументирани доводи; оформяне на собствено мнение; рационална защита на собствена позиция; обосноваване и преценка; усет към контекста;

·        умения за общуване – изслушване на другия; започване на разговор; поддържане на разговор; задаване на въпроси; разясняване; убеждаване; изказване на благодарност; представяне на себе си пред други хора; получаване и отправяне на комплименти; преговаряне; отстояване на индивидуалните права; отговаряне на закачки и дразнене; избягване на конфликти; оттегляне от рискови ситуации; получаване и отправяне на конструктивни критики; справяне с несправедливи обвинения, обиди; взаимодействие с представители на държавни и обществени институции;

·        умения за изграждане на позитивни взаимоотношения и нагласи – създаване и поддържане на междуличностни взаимоотношения; даване и получаване на подкрепа; внушаване на доверие у други хора;

·        умения за справяне с емоции и стрес – адекватно и социално приемливо изразяване на чувства; изразяване на гняв и фрустрация; изразяване на харесване; справяне със страха и тревожността; справяне с чувството на загуба и скръб; разпознаване и приемане на наличието на чувства у други хора; разбиране на чувствата на другите; справяне в ситуация на стрес;

·        умения за вземане на решения – изброяване на различни алтернативи; сумиране на за и против; избор на най-подходяща алтернатива; отстояване на взетото решение;

·        умения за себеутвърждаване – изграждане и поддържане на адекватна самооценка; постигане на успехи; познаване и активно търсене на собствените си права и спазване на задълженията; носене на отговорност на поети или възложени ангажименти; изразяване на загриженост за собствените нужди и тези на детето; спазване на лични граници в определен контекст (интервю за работа; приятелски или професионален кръг, сексуален контакт);

·        други умения – придобиване на умения и навици за самостоятелно битово обслужване (умения за самообслужване, за здравословен живот, лична и полова хигиена); умения за поддържане на самостоятелно домакинство (разпределение на бюджет, пари, време; пазаруване и приготвяне на храна; пране и гладене на дрехи; използване на електрически уреди).

-       Обученията в умения за живот се предлагат в програми за индивидуална и групова работа с оглед достигане на оптимален капацитет на социално функциониране чрез опита в група като средство за промяна. В зависимост от потребностите на настанените майки се формират групи за взаимопомощ, групи за среща, тренинг групи, интеракционни, психокорекционни групи, други.

8.4. Ключовият социален работник подкрепя ползвателите и работи с тях за продължаване на образованието им в подходяща форма и начин.

Създадени са възможности за подготовка на изпити, придобиване на професионална квалификация на майките – посещение на курсове за квалификация и преквалификация, като персоналът поема грижата за детето в часовете на нейното отсъствие в случаите, когато не е възможно това да бъде договорено с друга майка.

8.5. Ключовият социален работник посредничи на майката в търсенето и намирането на подходяща работа.

8.6. Доставчикът предоставя специализирана консултативна помощ на всеки ползвател.

-       Тази помощ е индивидуализирана и цели постигане на промяна в, способностите за учене, вземане на решения и тяхното реализиране.

-       Осъществява се в специално подготвена обстановка, по предварително разработени консултативни програми и планове. Консултирането трябва да съдържа като основни елементи информиране, ориентиране, учене и подкрепа. В индивидуалния план за услуги се определят областите на консултиране, както и същността на видовете консултиране – социално, психологическо, педагогическо, образователно, здравно, юридическо, др., продължителността на консултативната работа и процес, отделните етапи.

8.7. Ключовият социален работник оказва подкрепа на майката за подобряване на социалното й функциониране, при търсенето на решения на различни проблеми.

При необходимост той я съпровожда до институции, специализирани заведения, жилище на нейни близки или роднини, др., като се определят областите, начина и средствата, чрез които се осигурява придружаването, границите на неговата продължителност, функциите на специалистите.

8.8. Ключовият социален работник предоставя информация и оказва съдействие на майките чрез директно социално, фамилно и трудово посредничество, попълване на документи, ориентиране в учреждения, изясняване на отношения с членове на семейството и др.

В плана за услуги се уточнява обхвата на предоставяната информация и начините за оказване на съдействие, същността на видовете посредничество, правомощия на специалистите, предоставящи тази услуга.

8.9. На детето/децата се предоставят подходящи образователни услуги в съответствие с плана за действие на ОЗД, възрастта и развитието им.

С оглед социализацията на детето и гарантиране на неговото развитие се стимулира посещаването на детско заведение или се осигурява редовно посещение на училище. Това дава възможност на майката да продължи образованието си или да повиши професионалната си квалификация.

8.10. Ползването на други услуги, необходими за успешната интеграция на ползвателите, се осъществява координирано с водещия социален работник от съответния ОЗД.

 

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Майката е осъществявала контакти с близки за нея лица в периода на настаняването в ЗМБ.

Книга за посещения и лично досие на майката

Наличие на разработени програми за обучения в умения за самостоятелен живот.

Програми за обучение в умения за самостоятелен живот, разработени на базата на оценка на индивидуалните потребонсти. Протоколи от провеждане на програмите и списък на участниците.

Наличие на проведени обучения, тренинги, консултации, др. за придобиване на учения за самостоятелен живот.

Лично досие на ползвателката, протоколи от групова работа.

Индивидуалните планове за услуги на всяка двойка майка-дете се изпълняват съобразно предвидените срокове.

Развитие на случая в личното досие

Майката участва в разработването и изпълнението на индивидуалния си план за услуги и този на детето.

Протоколът от направения преглед на случая е подписан от майката. Разговори с майката

Случаи, при които майки са взели успешно изпити, придобили са професионална квалификация и преквалификация, започнали са подходяща работа.

Лично досие

Случаи, при които деца са започнали/ продължили посещението в детска ясла/ градина, училище.

Лично досие

 

 

 

Глава ІV. Местоположение и материална база

 

Стандарт 9: Местоположение и материална база

Местоположението и материалната база на ЗМБ съответстват на целите и функциите на услугата.

 

Резултат:

Майките и техните деца обитават жилищно пространство, което е добре организирано, оборудвано и мебелирано така, че да посреща техните потребности.

 

9.1. Местоположението на сградата, където се помещава ЗМБ, позволява удобни комуникации с държавните институции, общинските власти и други ключови здравни и образователни услуги, необходими за успешната социална и професионална интеграция на майките.

9.2. Има осигурен достъп до сградата на хора с увреждания.

9.3. В сградата се осигуряват следните помещения и оборудване, които осигуряват среда, близката до семейната:

-       За потребителите на услугата:

·        Спалня за всяка майка и нейното бебе , която осигурява уединение на майката и възможности за развиване на връзката майка – дете. Във всяка спалня се осигурява легло за майката, детско креватче за бебето, гардероб, който да позволява съхраняването на личните вещи на майката и бебето(децата), стол. Площта на спалнята трябва да позволява настаняването на второ легло, ако майката има и по-голямо дете. Ако това е невъзможно за всички стаи, то да бъде предвидена такава възможност в половината от тях. Допуска се в една спалня да бъдат настанявани не повече от две майки, при осигуряване на необходимата площ. Вратите на спалните са с ключалки, които позволяват те да се заключват за осигуряване на уединение и сигурност.

·        Дневна стая за общо ползване от всички майки. Дневната трябва да позволява провеждането на групова работа. Препоръчва се обзавеждането да бъде комбинирано- мека мебел, малка масичка и място за аудио-визуални средства – ТВ, CD/DVD, шкаф за книги и играчки, както и голяма маса с необходимия брой столове (в зависимост от капацитета на Звеното) за групова работа. В помещението трябва да се предвиди кът за бодърстване за децата, оборудван с психомоторни дюшеци и модули.

·        Кухненски бокс/ове с трапезария. В кухненския бокс майките приготовляват храната за себе си и за своето бебе (деца). Всеки бокс се оборудва с готварска печка, микровълнова фурна, хладилник, едно или двукоритна мивка, кухненски шкафове, кухненски и трапезни съдове. Препоръчително е осигуряването на един кухненски бокс на 3 (4 ) майки. Ако площта на ЗМБ не позволява втори бокс и при капацитет 6 двойки майки и бебета, се предвижда изграждането на кухня с достатъчна площ, която да позволява оборудването й с две готварски печки, два хладилника, кухненски шкафове. Трябва да бъде предвидено достатъчно място за едновременно пребиваване на две майки в кухнята.

Трапезната и кухненска посуда трябва да бъде достатъчно по брой, така че всяка майка да има собствен набор от съдове, които ползва за себе си и за своите деца.

Кухненските помещения (едно или повече) трябва да бъдат оборудвани със стерилизатор.

Трапезарията може да бъде отделна, оборудвана с маса за хранене и необходимия брой столове или да се ползва дневната стая за трапезария.В трапезарията трябва да се предвидят мин. два бебешки стола за хранене.

·        Санитарни помещения - баня и тоалетна. Могат да бъдат обединени в едно помещение, в което има мивка, душ и тоалетна чиния. Осигурява се един душ и тоалетна на две майки. Допуска се ползването на санитарните помещения максимум от три майки, като тогава се препоръчва банята да бъде отделно от тоалетната. На всеки две бебета се осигурява минимум една ваничка за къпане. Вратата на всяко санитарно помещение има ключалка, която осигурява на майките възможност за уединение.

·        Перално помещение- оборудвано е с мивка, две автоматични перални и при невъзможност за осигуряване на пространство за простиране и със сушилня, дъска за гладене и ютия.

·        Важна част от оборудването на ЗМБ са детските колички, мин. три броя, които могат да бъдат комбинирани- лятна и зимна или отделно летни и зимни; проходилките – мин. три броя.

-       За персонала:

·        Работен офис – с 1 работно място. Оборудван е с бюро, работен стол, шкаф за документация, заключващ се щкаф за личните досиета на клиентите на услугата, 1 компютърна конфигурация, принтер, копир, факс/телефон, 1-2 посетителски столове, диван, който може да се ползва за почивка на персонала. Площта на офиса трябва да позволява извършването на индивидуална работа с майките. В офиса има шкаф, зареден с медикаменти и средства за оказване на долекарска помощ, който се заключва.

·        Желателно е осигуряването на отделно помещение за индивидуална работа с ползвателките, обзаведено с два фотьойла и малка масичка.

·        Санитарен възел за персонала, състоящ се от тоалетна с мивка.

·        Складово помещение. Препоръчително е то да се състои от две части- за санитарно-хигиенни, перилни и миещи средства и за различни др. материали и пакетирани хранителни продукти. При невъзможност следва да се осигурят шкафове със затворени врати, в които да се съхраняват материали, различни от перилните и миещи средства.

9.4. Във всички жилищни помещения са осигурени условия за спазване на санитарно-хигиенните изисквания по отношение на осветление, вентилация и отопление.

-       Всички стаи имат прозорец, който осигурява добро естествено осветление и дава възможност за ефективна вентилация.

-       Всички жилищни помещения се отопляват, като през зимния период се поддържа постоянна температура в съответствие с хигиенните изисквания – в спалните – 18-22°, а в дневната – 20°. Температурата на отоплителните уреди може да се регулира от ползвателите.

9.5. При отправени препоръки към сградата и/или  нейната поддръжка от страна на собственика (общинските власти), противопожарна охрана, РИОКОЗ, инспектиращите услугата органи –ДАЗД и АСП,които са свързани със сигурността на ползвателите, те се изпълняват своевременно.

-       При възникване на повреди вътре в сградата на ЗМБ, те се отстраняват своевременно.

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

В сградата е осигурен необходимият миниум помещения по вид и площ, необходими за изпълнение на целите и функциите на услугата.

Наблюдение

Обзавеждането на помещенията е в съответствие с тяхното предназначение и целите на услугата.

Наблюдение

Санитарно-хигиенните изисквания към помещенията се спазват

Книга за проверки на РИОКОЗ

Спазени са изискванията към безопасността и поддръжката на сградата от страна на съответните органи

Протоколи от проверки

 

 

Стандарт 10: Безопасност и сигурност

В ЗМБ се прилагат нормативно определени изисквания за сигурност и безопасност, с цел да се осигури защита на ползвателите, посетителите и персонала по отношение на рискови събития или инциденти.

 

Резултат:

Създадена е сигурна и безопасна среда за предоставяне на услугата.

 

10.1. В ЗМБ има ясни процедури за осъществяване на ефективни предохранителни мерки с оглед осигуряване на сигурността на ползвателите и персонала в сградата, като това не пречи на работата на персонала.

-       Предприети са ефективни мерки за осигуряване на противопожарна безопасност. Сградата е снабдена с необходимите по вид и брой пожарогасители, които са поставени на съответните места.

-       Поне веднъж годишно се прави профилактика на електрическите и газови инсталации.

-       При наличие на газови отоплителни инсталации се сключва договор за обслужване и безопасност на съоръженията с лицензиран доставчик. Газовото съоръжение се поддържа от лицензирано за тази дейност лице.

-       Ползвателките на услугата при приемането им в ЗМБ се инструктират за безопасно ползване на електрическите и/или газови уреди. Електрическите контакти са обезопасени.

10.2. Разработена е схема за евакуация на ползвателите и персонала, както и план за действие при възникване на значими инциденти и бедствия (пожар, природни бедствия, взрив от инфекциозни болести).

-       В плана е предвидено обучение на ползвателите за действие при такива инциденти.

10.3. Доставчикът сключва договор за обслужване със служба по трудова медицина с оглед осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места в съответствие с изискванията на нормативната база

10.4. Доставчикът има разработена процедура за съхранение и използване на потенциално вредни вещества.

-       Перилните, миещи средства и други потенциално вредни вещества трябва ясно да са обозначени и да се съхраняват разделно от храните, в специални за това места, които са недостъпни за децата.

-       Има писмени указания за начина и дозировката на използване на препаратите за дезинфекция на ръцете на персонала и на помещенията.

10.5. Персоналът е отговорен за предоставяне на информация и даване на инструкции на всяка бременна/майка по отношение ползването на електрическите уреди в кухненските помещения.

-       - Майките подписват протокол, че са получили инструктаж за ползването на ел.уредите.

10.6. Има ясна политика, придружена от процедура, прилагана в практиката, за приемане и наблюдение на посетители в сградата на ЗМБ. Персоналът запознава посетителите с изискванията при посещение, както и с действията, които се предприемат при кризисни ситуации.

-       Политиката трябва да съдържа:

·        времето за посещения на външни лица;

·        документацията, която се води;

·        отговорностите на персонала за осигуряване на сигурността на останалите ползватели и на персонала.

-       След консултиране с всяка полвателка, персоналът позволява или ограничава достъпа до сградата на външни лица, което цели да гарантира безопасността на всички ползватели на услугата, както и на персонала.

-       Достъпът на посетителите до другите ползватели и техните деца се наблюдава от страна на персонала и при необходимост се ограничава

 

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Има разработен евакуационен план.

Евакуационен план

Има договори за противопожарна безопасност, за обслужване на газови съоръжения.

Договори

Има договор със служба по трудова медицина.

Договор

Има писмена политика и процедура за приемане на посетители в ЗМБ.

Писмена политика и процедура за приемане на посетители в ЗМБ.

Книгата за външни посетители отразява политиките и процедурата за посещения и съдържа всички необходими данни

Книга за външни посетители

Има писмени указания за използваните препарати и техните дозировки за дезинфекция на ръцете и помещенията и те са поставени на място, където могат да бъдат консултирани от страна на персонала.

Указания

Перилните и миещи средства се съхраняват отделно, добре са обозначени и са недостъпни за децата.

Оглед

Всяка майка е инструктирана за безопасно ползване на ел. Уреди

Подписани протоколи за получен инструктаж

 

 

ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗМБ

 

Стандарт 11: Институционален проект

ЗМБ функционира на базата на институционален проект, разработен в съответствие с настоящата методология и нуждите на региона/общността.

 

Резултат:

Ползвателите на ЗМБ получават грижа и подкрепа по време на престоя си в услугата, майката е добре информирана за това, какво може да очаква от услугата, как тя ще се предоставя и с кого ще съжителства.

 

11.1. Доставчикът на услугата разработва институционален проект на ЗМБ.

С оглед на поредицата от оценки, диагностика на сегашното състояние, определяне на бъдещите цели, методи за оценка на изпълнението, определяне на перспективи за развитието, е препоръчително институционалният проект да обхваща минимум три години.

-       Ръководителят на Звеното запознава всички работещи в ЗМБ с институционалния проект.

-       Институционалният проект се преразглежда от доставчика поне веднъж годишно, актуализира се и се променя, където е необходимо, за което се води протокол. В прегледа на проекта участват всички членове на екипа на услугата, консултират се ползватели и техните семейства, представители на доставчика, на партньори.

 

Проектът включва следните два основни раздела с техните елементи:

Ø     Предлагани услуги, дейности, средства и организация. В тази част се описват следното:

Същност на услугата. Трябва да бъдат прецизирани следните елементи:

·        Общи цели в работата на услугата и целите, които трябва да бъдат постигнати по отношение на ползвателите;

·        Материална база (спални и общи помещения, помощни и сервизни помещения);

·                     Услуги, които се предоставят на майките и техните деца- видове подкрепа, начин на работа с клиентите, процедури;

·        Начини на партниране вътре и извън услугата.

Ползватели на услугата ЗМБ: капацитет, характеристики, насочване, критерии за прием, включително политика за спешни настанявания, ако има такива.

Начин на организиране на услугата: организационна структура, функционални връзки, роля и специфични функции на всеки член на екипа, участват ли доброволци и къде точно, има ли нормативни документи, регулиращи работата на структурата, има ли процедури за предотвратяване на риска от институционално насилие, др., как е организиран работният цикъл, др.

Персонал - брой, квалификация и опит на персонала – политики за набиране, подбор и обучение; консултиране и супервизия.

Финансови средства – за какво и как се предоставят.

Начини за оценка на качеството на услугата – политики и процедури за оценка.

Документация, която се поддържа в ЗМБ –задължителна за услугата и какво се прилага в досието по отделен случай; писмени процедури, които гарантират конфиденциалност и защита на личните данни при изготвяне на документацията.

Ø          Перспективи и основни направления за по-нататъшно развитие на услугата. Тази част дава възможност да се проследи в динамика развитието на услугата в последващите години; да се посочат започнати и недовършени тематични дискусии вътре в услугата, обсъждани различни перспективи за развитие и др. Задължително трябва да се посочат основните направления на развитие по отношение на координацията, кооперирането и развитието на компетентности в персонала; методи за оценка на дейностите и качеството на услугата.

 

Към проекта се прилагат различни документи, като:

·        Статут на доставчика на услугата;

·        Управителен орган;

·        Правилник за дейността на услугата;

·        Различни разработени инструменти за работа - примерно досие, договор за предоставяне на услугата и др, работни формуляри;

·        Персонал - списък, длъжности и длъжностни характеристики, работни графици;

·        Органиграма;

·        Бюджет;

·        План за дейностите за съответния период;

·        Резюме на предприетите дейности за разработване на проекта.

11.2. В случай, че услугата се възлага от общината на външен доставчик (лицензирано юридическо лице с нестопанска цел или физическо лице, регистрирано по Търговския закон) институционалният проект се съгласува с Общината, възложител на услугата.

11.3. Доставчикът разработва политиките, процедури и ръководства за персонала, които точно отразяват институционалния проект.

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Услугата ЗМБ има разработен институционален проект, който обхваща период минимум 3 години.

Институционалния проект

Документацията, която се води в услугата, съответства на заложената в институционалния проект и на изискванията, посочени в съответните нормативни документи.

Задължителна документация

Годишният бюджет се разработва по начин, който позволява изпълнението на  институционалния проект.

Бюджет на услугата

 

 

Стандарт 12: Финансово управление

Стандарт:

Финансовото управление на услугата осигурява нейното ефективно и своевременно предоставяне с високо качество. Доставчикът има необходимия потенциал за планиране, бюджетиране и управление на паричните потоци с оглед осигуряване на постоянна готовност на ЗМБ да предоставя услугата при възникване на спешна необходимост, както и на подходящ режим за наличните потребители на услугата.

 

Резултат: Бременната жена/ двойката майка-бебе се чувстват сигурни в услугата и могат да се ползват от всичките й ресурси.

 

12.1. Получаваните бюджетни средства (държавно-делегиран бюджет) се разпределят така, че да се осигури изпълнението на институционалния проект и да се покрият изискванията за предоставяне на услугата, съгласно Методиката.

12.2. Доставчикът на услугата може да осигури и допълнителни средства за повишаване на качеството на предлаганата услуга.

12.3. Когато услугата се предоставя от външен доставчик, той трябва да се съобразява със следните изисквания при разписване на бюджета на услугата:

-       да поддържа оптимално съотношение между средствата за заплати на персонала, за издръжка на сградния фонд и за непосредствена издръжка на клиентите с цел осигуряване на условия за нормалното пребиваване на настанените клиенти на услугата;

-       заплатите на персонала, в зависимост от позицията и образователния ценз на професионалистите, не могат да бъдат по-ниски от средната брутна заплата за социалната сфера за съответната община;

-       за покриване на разходите по администриране на услугата, външният доставчик има право да задели за административни разходи от 7% до 10% от общата субсидия за съответната година, предоставяна за извършване на държавно-делегираните дейности по услугата ЗМБ. Точният дял на административни разходи се утвърждава в договора между Общината и доставчика.

12.4. Финансовите средства, предвидени за покриване на разходите по предоставяне на услугата, се разпределят за:

·        Възнаграждения на работещия персонал;

·        Режийни разходи, свързани с поддръжка на сградата и създаване на благоприятни условия за живот в нея (в т.ч. разходи за ток, вода, отопление, текущ ремонт и поддръжка);

·        Издръжка на пребиваващите в ЗМБ клиенти: - храна, медикаменти, а при необходимост и за дрехи за лично ползване, средства за поддържане на личната хигиена, др.,

·        Комуникационни разходи (телефон, поща);

·        Санитарни и хигиенни средства и материали;

·        Канцеларски материали;

·        Външна групова и индивидуална супервизия на персонала;

·        Командировъчни разходи за персонала;

·        Средства за външни специалисти, материали за индивидуална или групова работа с бременните и майките за изпълнение на индивидуалните им планове;

·        Осигуряване на нормативно регламентираната противопожарна безопасност и експлоатация на газови съоръжения (ако има такива); на предписанията на службата по трудова медицина за осигуряване на безопасни условия на труд, както и за охрана на сградата.

Забележка: Доставчикът, той поддържа най-малко тридневен запас от средства за издръжка на един клиент, който може да бъде настанен при спешен прием, освен ако капацитетът на ЗМБ не е вече усвоен 100%;

12.5 Специфични случаи на финансиране:

-       В случаите, когато майката няма необходимите средства за заплащане на необходимите медицински изследвания, средствата се осигуряват от ОЗД от предвидените средства за директна работа с деца;

-       Ако бременната или майката не получава в момента на приемането й в ЗМБ полагащите й се средства за отглеждане на детето или за майчинство, доставчикът осигурява средства за храна за нея и нейното дете (деца), за лекарства и всичко необходимо за нормален живот и за отглеждане на детето;

-       Ако майката вече получава някаква финансова подкрепа за отглеждане на детето – детски надбавки и/или майчинство, в зависимост от поставените в индивидуалния план цели, броя на децата и спецификата на конкретния случай, ключовият социален работник предлага на екипна среща подходяща финансова схема за подкрепа на нуждаещата се бременна или майка, обсъдена с финансов експерт на доставчика, след което съвместно с бременната или майката разработва бюджет на всекидневната й издръжка за периода на нейния престой.

 

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

В бюджета са включени всички основни пера, необходими за предоставяне на услугата съгласно методиката

Бюджет за държавно-делегираната услуга за съответната финансова година, а при външен доставчик одобреният от общината бюджет за съответната година.

Всички разходи за издръжка на сградата и инсталациите в нея, както и за осигуряване на безопасни условия на труд  се покриват

Сключени договори за поддръжка на сградата и инсталациите в нея, за осигуряване на безопасни условия на труд

 

Бременните/майките в зависимост от индивидуалните потребности получават необходимите финансови средства за живот

Книга за отчитане на средствата, предоставени на майката за издръжка на бебето/ (децата).

 

 

Стандарт 13: Организация на работа

Създадената организация на работа позволява ефективно изпълнение на целите на ЗМБ и управление на ресурсите.

 

Резултат:

Има ясни правила за организиране дейността на ЗМБ, вътрешна комуникация и екипност.

 

13.1. Ръководителят на ЗМБ отговаря за изработването на месечния работен график.

В него трябва да са посочени началния и крайния час на работните смени. При отсъствие на член на персонала по болест или друга причина, той е длъжен да уведоми своевременно Ръководителя, за да може да бъде направена смяна и да не се застрашава функционирането на услугата.

13.2. Води се рапортна книга.

В нея в края на всяко дежурство дежурният отбелязва основните моменти от работата, наличие на инциденти или други събития, които според него са важни за развитието на отделните случаи. Дежурният изчаква своя колега и му предава смяната, като го информира за непосредствено предстоящите задачи или недовършени такива.

13.3. Има разработена процедура за действия при инциденти и спешни ситуация, които налагат бърза намеса.

В нея, в зависимост от характера на събитието, се посочва последователността на уведомяване на ръководителя на Звеното, доставчика и различните държавни и/или общински структури.

13.4. Ръководителят на Звеното определя ден и час от седмицата за провеждане на общи екипни срещи.

На тях се обсъждат организацията на работа, трудовата дисциплина, отчитат се и се поставят нови задачи на отделните членове на персонала. Ръководителят информира персонала относно всички дейности и събития, които имат значение за успешното изпълнение на функциите на услугата, както и всяка информация, която е от значение за развитието на отделните случаи.

13.5. Един път месечно екипът по даден случай участва в екипни срещи, организирани от ключовия социален работник.

Такива срещи могат да се организират и по-често, в зависимост от спецификата на развитие на случая. На срещите се води протокол.

13.6. Ръководителят на Звеното е упълномощил всеки ключов работник да представлява ЗМБ пред държавни и местни органи и институции и да придружава ползвателката, когато това се налага, за уреждане на проблеми пред тези институции.

С оглед осъществяване на ефективно сътрудничество с тези институции, по взаимна преценка, могат да бъдат сключени Споразумения за сътрудничество, в които се определят параметрите на това сътрудничество.

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

За всеки месец има работен график, подписан от ръководителя.

Месечни графици за дежурствата

Има рапортната книга за дежурствата, която се води редовно

Рапортна книга

Има протоколи от проведени екипни срещи

Протоколи от екипни срещи

Има протоколи от проведени екипни срещи по случай, които са приложени към досието на ползвателката.

Лично досие на ползвателите

Има сключени споразумения за  сътрудничество с държавни институции на местно ниво и общински структури.

Споразумения за сътрудничество

 

 

 

Стандарт 14: Вътрешна система за наблюдение и повишаване качеството на услугата

Създадена е вътрешна система за наблюдение на качеството на услугата. Доставчикът на услугата осъществява периодичен контрол върху работата на персонала и качеството на услугата.

 

Резултат:

Подкрепата и грижата за майката и бебето, предоставяни в ЗМБ, се наблюдават и непрекъснато се адаптират в съответствие с информацията за това как функционира услугата с оглед повишаване на нейното качество.

 

14.1. Доставчикът има разработена писмена процедура за осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата, гарантираща, че работата се осъществява в съответствие с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и на Методиката за условията и начина на предоставяне на услугата ЗМБ.

 

Вътрешният контрол се базира на:

-       разработени от доставчика индикатори за оценка на качество;

-       дейността на Комисията за разглеждане на жалбите. В нея влизат представители на екипа на услугата и на доставчика (с брой членове между 3 и 5). Комисията има разработена процедура за работа и Правилник за дейността;

-       доставчикът осъществява цялостен вътрешен контрол върху качеството минимум един път годишно, както и периодичен контрол по избрани от него стандарти;

-       мнението на ползвателите. Персоналът на услугата проучва и уважава мнението на майките и техните близки относно работата на персонала, ефекта от оказаната подкрепа, битовото устройване и др., за да може да повишава непрекъснато качеството на предоставяната услуга. Екипът на услугата окуражава ползвателките да изразяват своето мнение и да дават предложения, било то позитивни или негативни в разговор, специално разработени въпросници, групова работа.

14.2. Доставчикът има писмен план за подобряване на качеството на услугата.

Планът се разработва на базата на идентифицираните при вътрешния контрол проблеми. Чрез този план се цели да се постигнат необходимите промени във функционирането й, което да доведе до повишаване на качеството на услугата.

14.3. Копия от докладите за осъществения контрол върху качеството на социалните услуги за деца от страна на компетентните органи се оповестяват публично и се предоставят на всички заинтересувани лица- персонал, ползватели, местна власт, ОЗД и др.

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Има писмена процедура за извършване на вътрешна оценка на качеството/за годината

Писмена процедура за извършване на вътрешна оценка на качествотол Протоколи/доклади за направена оценка през годината.

Има писмена процедура за регистриране и разглеждане на жалби от страна на ползвателите и от персонала.

Писмена процедура за жалби

Има книга за жалби, в която се регистрират всички постъпили жалби

Книга за жалби

Има писмена процедура за регистриране и разглеждане на проблеми от етичен характер.

Писмена процедура за решаване на проблеми от етичен характер.

Докладите на органите за контрол върху качеството на услугата се обсъждат, протоколират се предприетите стъпки за отстраняване на допуснатите нарушения, ако има такива. Докладите се оповестяват на информационното табло.

Доклади на контролните органи. Протоколи от обсъждания.

 

 

 

ГЛАВА VІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Стандарт 15: Структура на персонала

В ЗМБ е осигурен достатъчно на брой квалифициран персонал, който осъществява 24-часов режим на работа и качествено предоставяне на услугата.

 

Резултат:

Броят на персонала, неговият опит и квалификация са достатъчни за посрещане на потребностите на двойката майка-дете.

 

15.1. Броят на персонала и неговата професионална компетентност са достатъчни за изпълнение на целите и функциите на услугата. Политиката по отношение на персонала е ясно посочена в институционалния проект.

За осъществяване на 24-часовия режим на работа, независимо от броя на ползвателите, са необходими минимум 6 души персонал. За изпълнение на целите на услугата и предвидените дейности е желателно да се формира мултидисциплинарен екип от специалисти със следните квалификации: социални работници (социални педагози), психолог, здравен специалист (медицинска сестра, акушерка, фелдшер). Персоналът може да се наема на пълен работен ден или почасово. Доставчикът на услугата определя един от членовете на екипа за Ръководител. Желателно е той да има поне 3 години професионален опит, опит в управлението на хора и финанси.

15.2. Всеки член на персонала знае на кого е подчинен.

Има разработена процедура, в която се посочва при какви ситуации трябва да се търси намесата на Ръководителя и кога е необходимо да се търси доставчика на услугата.

15.3. Целият персонал има писмени длъжностни характеристики, които ясно установяват техните отговорности, очакваните задължения и отчетност. Всеки член на персонала е запознат с и е подписал длъжностната си характеристика. Неразделна част от длъжностната характеристика на персонала, вкл. помощния, е етичният кодекс на работещите с деца. Длъжностните характеристики се преразглеждат веднъж годишно.

 

15.4. При необходимост и наличие на финансови ресурси, с оглед постигане на целите на предоставянето услуга, могат да се ползват външни специалисти (лекар, юрист, др.).

15.5. В работата на ЗМБ  могат да участват доброволци.

-       Доставчикът на услугата и ръководителят на звеното определят мястото в услугата на доброволците и дейностите, които те могат да изпълняват.

-       Набирането и обучението на доброволците става на базата на писмена процедура.

-       Доставчикът сключва договор с доброволците, в който се описват техните функции и задължения, както и правата им.

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Съществува документация за присъствието на персонала, чрез която може да се докаже неговата численост.

Лични досието на персонала, график на дежурствата, рапортна книга

В месечните графици за дежурствата е отбелязано кое лице замества отсъстващ член на екипа.

Месечни графици

Има писмена процедура за предаване на информация и действие при спешни ситуации.

Процедура за предаване на информация и действие при спешни ситуации.

Всеки член на персонала има подписана длъжностна характеристика.

Лично досие на персонала

Им писмена процедура за набиране и обучение на доброволци.

Процедура за набиране и обучение на доброволци

Лично досие на доброволците, ако има такива, в което се съхраняват договорът и протоколът от избирането и обучението на съответния доброволец.

 

 

Стандарт 16: Набиране и подбор на персонала

Има писмена процедура за набиране и подбор на целия персонал.

 

Резултат:

Персоналът е подбран на базата на своята квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в услугата дейности.

 

16.1. Подборът на целия персонал, включително помощния, и на доброволците, ако се предвиждат такива, се извършва на базата на изискванията на длъжностните характеристики, в които е включен Етичният кодекс на работещите с деца.

-       Набирането на персонала се извършва чрез обяви в местните средства за масова информация. В обявите се описват изискванията към професионалните и личностни качества на кандидатите, извлечени от длъжностната характеристика за всяка длъжност.

Общите критерии за подбор на всички длъжност са:

·        подходяща професионална квалификация за всяка конкретна длъжност;

·        наличие на личностни качества, необходими за ефективно извършване на конкретната дейност (умения за работа в екип, общуване и др.);

·        минимален опит (ако е изискване, се определя за всяка длъжност).

За подкрепа на обективния избор от страна на доставчика, може да се сформира комисия по избора, в състава на която могат да влизат представители на различни структури, имащи отношение към ползвателите на услугата.

Комисията има следните задачи:

·           запознава се с процедурата на избор на персонал, разработена от доставчика;

·          подборът се извършва на няколко етапа, в зависимост от броя на кандидатите. Първият етап е подбор по документи и попълнена молба с описание на предишния опит и мотивацията на кандидата. Вторият етап е провеждане на интервю за изясняване на мотивите за кандидатстване, очаквания към работата, опит, отношението към заеманите в миналото длъжности и към работодателите, силни и слаби страни на личността и др. и поставяне на практическа задача. При наличие на повече кандидати или при конкурс за определени длъжности се провежда и трети етап, включващ групово събеседване и/или задача. Когато се кандидатства за ръководна длъжност, се включват и ролеви игри на основата на критични ситуации от практиката. Комисията провежда всички етапи на подбора, като предварително се запознава с въпросите за интервюто, ролевите игри и/или задачите, включени в оценката и разпределя на ролите на членовете на комисията;

·           всеки от комисията оценява всеки от допуснатите кандидати на интервюто за квалифицирана длъжност на специална бланка, където са вписани и другите показатели по отношение изискванията за заемане на длъжността;

-       Където е възможно, избраните кандидати за назначаване се канят на посещение преди вземане на решението за назначаването. Те биват запознавани с институционалния проект и длъжностната им характеристика, както и с условията и средата на работа.

-       Одобрените кандидати се назначават на работа в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.

16.2.        За всеки назначен член на персонала се отваря лично досие, което съдържа:

·        Молба за постъпване на работа в услугата;

·        Автобиография;

·        Мотивационно писмо;

·        Копие от дипломи за завършена образователна степен;

·        Копие от други документи, удостоверяващи квалификация във връзка със заеманата длъжност;

·        Свидетелство за съдимост;

·        Длъжностна характеристика, подписана от лицето и ръководителя на услугата, която се съгласува от Доставчика на услугата;

·        Формуляр за проведена атестация;

·        Протоколи от проведени индивидуални супервизии.

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Има писмена процедура за набиране и избор на персонал.

Процедура за набиране и избор на персонал.

Персоналът е избран на базата на разработената процедура.

Копие от публикувани обяви в местните средства за масова информация за набиране на персонал. Протоколи от проведени конкурси за избор на персонал. Личните досиета на персонала, които съдържат всички необходими документи..

 

 

Стандарт 17: Обучение на персонала

Персоналът получава обучение и възможности за развитие на уменията си с оглед посрещане потребностите на двойката майка -дете.

 

Резултат:

Персоналът е обучен и поддържа високо ниво на компетентност за посрещане потребностите на ползвателите на услугата.

 

17.1. Доставчикът на услугата има разработена програма за въвеждащо обучение за всеки нов член на персонала.

-       Въвеждащото обучение цели да запознае обучаващите се с философията и организацията на работа в ЗМБ, целите и функциите му, както и с конкретните услуги, които ще бъдат предоставяни на децата и майките. Друг важен елемент е запознаването с политиките и практиките по отношение на закрилата на детето и социалната работа, с професионални профили на различните специалисти в областта на помагащите професии.

-       В края на обучението, участниците трябва да имат знания и умения в следните области: да познава нормативните изисквания, които определят работата на професионалистите в системата на закрилата на детето и при предоставяне на социални услуги; да разбира ролята и методите на работа на Отдела за закрила на детето, както и принципите на взаимодействие с него, като партньор в работата по предоставяне на услуги за деца и семейства; да демонстрира способности за въвличане на семействата в дискусии за критично обсъждане и търсене на решения, основаващи се на техните силни страни; да познава етапите и особеностите в развитието на детето и да ги прилага при оценка на потребностите му.

-       Програмата за обучение на ръководителя на ЗМБ включва и допълнително обучение по управление.

17.2. Всеки член на екипа, включително ръководителят на ЗМБ, има личен план за развитие.

-       Всеки професионалист, когато това е необходимо, има достъп до продължаващо обучение в областта на благосъстоянието на детето и социалните услуги. То цели да надгражда на придобитите по време на въвеждащото обучение професионални умения и знания, както и да предоставя работно пространство за обсъждане на конкретни по-трудни случаи от практиката. На всеки член на персонала, вкл. и на ръководителя на ЗМБ, трябва да се осигури продължаващо обучение минимум от 30 часа на година.

-       Потребностите от обучение на персонала като цяло, както и на отделните професионалисти се определят на базата на анализа от резултатите от провежданите атестации.

-       В услугата се съхраняват писмени доклади от проведените обучения за целия екип.

17.3. Всеки член на персонала има достъп до професионални сдружения, участие в научни и практически конференции и семинари за повишаване на квалификацията.

-       Ръководителят на Звеното утвърждава заявките за участие в различните професионални форуми и форми на продължаващо обучение, така че отсъствието на даден член на екипа да не се отразява върху качеството на услугата.

 

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Писмена програма за въвеждащо обучение на нови членове на персонала.

Програма за въвеждащо обучение на нови

членове.

Всички нови членове на персонала преминават въвеждащо обучение.

Писмени доклади за отчитане на проведени обучения.

Всеки член на персонала има личен план за развитие.

Лично досие на персонала

Проведени продължаващи обучения, включени в личните планове на членовете на персонала.

Лично досие на персонала, в което са включени сертификати или протоколи, удостоверяващи проведено обучение.

 

 

Стандарт 18: Оказване на подкрепа и супервизия на персонала

Целият персонал на ЗМБ се ръководи с оглед изпълнение целите на услугата, оказва му се професионална подкрепа и супервизия, като членовете на персонала са наясно на кого са подчинени.

 

Резултат:

Персоналът получава подкрепа, супервизия и напътствия с оглед предоставяне на услуга с високо качество.

 

 

18.1. Дейността на персонала се оценява индивидуално от доставчика не по-рядко от веднъж годишно.

Личното досие на работещия съдържа запис на постиженията и слабостите, целите за следващата година и нуждите от обучение.

18.2. Целият персонал получава екипна супервизия.

Тя има следните цели: разширяване на професионалната компетентност; снемане на напрежението в трудни работни ситуации; подсигуряване и подобряване на качеството на работа; поощряване на комуникацията и на съвместната работа; ориентиране на професионалните действия към целите и към по-голяма степен на удовлетвореност. Супервизията предоставя възможност на специалистите да изразят чувствата си за клиентите или работния процес. Тя помага на персонала да бъде мотивиран и отдаден, което пък ще осигури добро качество на грижите. Екипната супервизия се осигурява от доставчика веднъж месечно, като резултатите и последващите действия се отбелязват в доклад. Докладът се подписва от супервизора и от ръководителя на ЗМБ и е на разположение при осъществяване на контрол върху качеството на услугата.

18.3. Ръководителят на ЗМБ получава супервизия от доставчика или упълномощено от него лице, с опит в управлението на социални услуги, хора и финанси не по –рядко от веднъж на 3 месеца.

18.4. Всеки член на персонала получава задължително от доставчика или упълномощено от него лице индивидуална супервизия по случай, за който той е ключов работник.

Тя дава възможност на всеки специалист да прегледа своята работа, да провери мненията и чувствата си, да изясни ролите и очакванията от различните гледни точки. Лицата, определени да извършват супервизия трябва да имат минимум 3 години професионален опит. Супервизиите се провеждат от доставчика не по-рядко от веднъж на 3 месеца, а от упълномощено от доставчика лице (външна) двукратно годишно.

18.5. Доброволците получават регулярна супервизия (ежемесечно) от член на персонала, определен от ръководителя на ЗМБ.

18.6. На персонала се осигурява писмено ръководство за процедурите и политиките на доставчика. 

Персоналът има възможност за търсене на съвет и за получаване на консултация.

 

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

На всеки член на персонала, вкл.на ръководителя на ЗМБ, е направена атестация за оценка на изпълнението на задачите, залегнали в длъжностната характеристика, както и на допълнително поставени задачи.

Карта за атестация в личното досие

Целият екип получава групова супервизия.

Доклад от супервизиите

Всеки член на персонала получава индивидуална супервизия по случай.

Доклад от супервизиите в личното досие

Има писмено ръководство за персонала за процедурите и политиките на доставчика по отношение на дейността на ЗМБ

Писмено ръководство

Доброволците получават индивидуална супервизия върху възложените им задачи.

Доклад от супервизиите в личното досие

 

 

ГЛАВА VІІ. ЗАЩИТА ОТ ЗЛОУПОТРЕБА И НАСИЛИЕ

 

Стандарт 19. Защита на майката и детето от злоупотреба и насилие

Има правила за превенция на насилието и злоупотреба и процедури за справяне със случаи на злоупотреба и насилие.

 

Резултат:

Условията в ЗМБ предотвратяват всякакви форми на злоупотреба и насилие от страна на майката към детето, между клиентите и между ползвателите и персонала.

 

 

19.1. Правилникът за вътрешния ред е разписан с оглед гарантиране защитата на майките и децата от насилие, като ясно се посочва, че всяка ползвателка- бременна/майкат носи отговорност за собствените си действия.

Ключовият работник запознава майката с Правилника за вътрешния ред, където са посочени нейните права и задължения, както и организацията на живота в ЗМБ.

19.2. Доставчикът има разработена писмена процедура за превенция на насилие, както от страна на майка към детето й, към други ползватели или персонал, така и при насилие от страна на персонала към ползватели на услугата.

-       Майката е запозната с правилата по превенция на насилието, а така също и с процедурите за реакция към такова поведение от страна на персонала. Ползвателките получават обучение по правата на човека и в частност на детето, където специално внимание се обръща на насилието над деца – видове, белези, неговото отражение върху развитието на с детето, както и с възможностите за отреагиране и докладване.

-       Персоналът е обучен да разпознава белезите на насилието.

-       В процедурата са посочени действията, които се предприемат от доставчика за установяване, оценка и докладване на случай на насилие, както и мерките, които се предприемат от страна на персонала и/или доставчика за решаване на идентифициран случай от насилие.

19.3. Доставчикът има разработена писмена процедура за подаване и разглеждане на жалби от ползвателите и от персонала в съответствие с изисквания на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

-       При постъпването на ползвателка в ЗМБ, ключовият работник на майката я запознава с процедурата, като се уверява, че тя е разбрана добре от майката.

 

Индикатори за изпълнение

Източник на информация

В Правилника за вътрешен ред има разписани права и задължения на ползвателките на услугата ЗМБ, както и правила за вътрешния ред, които гарантират защитата на майките и техните деца от насилие.

Правилник за вътрешния ред

Има писмена политика за превенция на насилието в ЗМБ и процедура за действия при случай на насилие.

Политика и процедура за превенция на насилието

Има ясно разписана процедура за подаване и разглеждане на жалби от ползвателите и от персонала.

Процедура и дневник за жалбите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни нормативни актове, свързани с организирането и предоставянето на социалната услуга „Звено „Майка и бебе”.

 

Документи, свързани с качеството на услугата, начините за нейното разкриване и финансиране:

 1. Закон за социално подпомагане.
 2. Закон за закрила на детето.
 3. Закон за семейни помощи за деца.
 4. Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане.
 5. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето.
 6. Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
 7. Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца.
 8. Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция.
 9. Етичен кодекс на работещите с деца

 

Документи, свързани със здравно - хигиенните изисквания:

 1. Закон за здравето.
 2. Наредба 7 от 23 септември 1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване. ДВ, бр. 88/8.Х.1999 г.

3.      Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Документи, свързани с благоустройството и строителството:

 1. Закон за устройството на територията.

2.      Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, ДВ бр.109/16 Декември 2003г., В сила от 17.01.2004 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

 

Звено “Майка и бебе”

 

 

ОБЩИ ПРАВИЛА: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА УСЛУГАТА – БРЕМЕННА ЖЕНА ИЛИ МАЙКА С ДЕТЕ:

1.      има право да бъде уважавана и зачитана като личност, без дискриминация на базата на социална, религиозна, етническа принадлежност, др.

2.      има право да се запознае с работата на персонала на Звеното по нейния случай, да договаря и съгласува със социалните работници предстоящата работа.

3.      има право на уединение, което останалите са длъжни да уважават.

4.      е длъжна веднага да уведоми персонала за всяка промяна в собственото си здраве или това на детето, както и за възникнали проблеми в храненето.

5.      информира дежурния член от персонала за всеки възникнал проблем или нужда.

6.      трябва да уведоми социалния работник, който работи с нея или друг член от персонала за всеки конфликт или недоволство, което тя има с останалите лица, настанени в Звеното, с оглед намирането на най-доброто решение и запазване на спокойната атмосфера в Звеното.

7.      е длъжна да уведомява незабавно социалния си работник, или друг член от персонала за всяка промяна, настъпила в социалното или семейното й положение.

8.      е длъжна ежемесечно да декларира получаваните от нея доходи.

9.      няма право да получава информация от персонала за останалите потребители на услугата.

10.  В Звено “Майка и бебе” се забранява:

·               използването на насилие и всяка форма на агресия за решаване на спорове или при възникване на конфликтна ситуация;

·               консумирането на алкохол и наркотици;

·               тютюнопушенето;

·               умишлена повреда на сградата и имуществото в нея;

·               използването на чужди вещи без позволение на собственика.

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ПОТРЕБНОСТИ

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА УСЛУГАТА – БРЕМЕННА ЖЕНА ИЛИ МАЙКА С ДЕТЕ:

11.  сама или с помощта на член от персонала купува и приготвя храна за себе си и за детето.

12.  почиства стаята, която обитава, както и останалите общо ползвани помещения – кухня, баня, дневна и прилежащи към тях площи – в съответствие с установената в Звеното програма.

13.  грижи се за собствената си хигиена и за тази на детето.

14.  стопанисва и опазва в добро състояние имуществото на Звеното за времето, в което е настанена и при напускане оставя ползваните вещи в добро състояние.

 

НАПУСКАНЕ И ПОСЕЩЕНИЯ

 

15.  Излизането извън Звено “Майка и бебе” става единствено след уведомяване на член от персонала и договаряне на времето, в което потребителят отсъства.

16.  При отсъствие на майката от Звеното за определено време, грижите за детето се договарят с персонала.

17.  Ако майката напусне Звеното и изостави детето си за повече от 6 часа, без да уведоми член от персонала, се сигнализира Отдел “Закрила на детето” и РПУ за изготвяне на Протокол за намерено, подхвърлено или изоставено дете, което води до настаняване на детето в дом за деца.

18.  В Звеното са разрешени посещения на близки и роднини на бременната/майката и детето, при условие, че:

·               тя желае това

·               посетителите спазват установения Правилника за вътрешния ред и не нарушават спокойствието на другите потребители.

19.  Всяко посещение в Звено “Майка и бебе” се отбелязва в книга за посещения, след като посетителят представи лична карта. Дежурният вписва в книгата името и адреса на посетителя, причините за посещение, часа на пристигане и напускане.

 

ПОЛЗВАНЕ НА ВЕЩИ И КОНСУМАТИВИ

20.  Потребителят получава перилни и миещи средства за собствени нужди.

21.  Дрехи и други вещи, предоставени за ползване по време на престоя в Звеното, се връщат от потребителя след напускане.

 

Санкции при нарушаване на правилника

22.  При констатиране на нарушение дежурният по смяна изготвя докладна записка до Ръководителя на ЗМБ.

23.  При нарушаване разпоредбите на този правилник на майките се налагат следните санкции:

·       предупреждение за прекратяване на договора за предоставяне на социални услуги. При констатиране на три и повече нарушения, за които има изготвени докладни записки, ръководителят на ЗМБ връчва на майката срещу подпис предупреждение за прекратяване на договора за предоставяне на социални услуги.

·       прекратяване на договора за предоставяне на социални услуги. При следващо нарушение на правилника ръководителят на ЗМБ изготвя предложение до доставчика за прекратяване на договора за предоставяне на социални услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

ЗВЕНО МАЙКА И БЕБЕ”

 

            Днес............................г. в гр........................., между ......................................., адрес, тел.................................,представлявана

от..........................................................................................................................,

наричан по-долу ДОСТАВЧИК на социални услуги, от една страна

и..............................................................................................................................................................

            /трите имена, л. к. №, адрес, тел, ЕГН/

в качеството му на: ползвател; родител, /

на детето..............................................................................................................................................,

            /трите имена, ЕГН, настоящ адрес/

наричан по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

            І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

            Чл. 1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ правото да ползва социалната услуга ЗМБ.

            Чл. 2. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ планират целите на своето взаимодействие, на основата на разработени мерки и дейности за подкрепа на ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената в чл.1 социална услуга.

           

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА:

            Чл.3. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ ползването на социалната услуга ЗМБ, считано от...........................г. до.............................г.,съгласно плана за действие на Отдел „Закрила на детето” в дирекция  „Социално подпомагане”и Направление за ползване на социална услуга.     

Чл.4. ДОСТАВЧИКЪТ запознава ПОТРЕБИТЕЛЯ с описанието и условията за ползване на социалната услуга, които са неделима част от настоящия договор.

            Чл.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предоставя социалната услуга при прилагане на индивидуален подход и съобразно конкретните потребности на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

            Чл.6. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за качеството на социалната услуга и нейното своевременно извършване, съблюдавайки срока, договорен в чл. 3.

            Чл.7. ДОСТАВЧИКЪТ запознава ПОТРЕБИТЕЛЯ с Правилника за вътрешния ред на ЗМБ... , както и с процедурата по подаване и разглеждане на жалби.

            Чл.8. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява условия и подкрепа на детето за живот в семейна или близка до семейната среда и за изграждане на значими отношения със семейството и близките му.

            Чл.9. ДОСТАВЧИКЪТ събира само тези лични данни за детето и семейството, които са необходими за пълноценното предоставяне на договорената социална услуга..

           

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

            Чл.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ  има право във всеки един момент на изпълнението на социалната услуга да се информира и да изисква изпълнението на договорената социална услуга.

            Чл.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от настоящия договор във всеки един момент по време на изпълнението му, като посочи писмено причините за това и спази процедурата за предизвестие съгласно чл. 17, т. 2.

            Чл.13.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за живота и здравето на своето дете.

Чл. 14  ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да работи активно по изпълнение на планираните в индивидуалния план дейности.

            Чл.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да информира своевременно ДОСТАВЧИКА за настъпили промени, които са от значение за качественото предоставяне на договорената социална услуга.

           

`           ІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ:

            Чл.16. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие от страните, изразено в писмена форма/молба до Ръководителя на ЗМБ на ..............

            Чл.17. Настоящият договор се прекратява, за което се уведомява Отдел”закрила на детето”, при следните условия:

1.      С изтичане на срока по чл. 3;

2.      С предизвестие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отправено писмено до Доставчика на услугата в 10-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;

3.      При констатирано системно нарушение  от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Правилника за вътрешния ред със 10-дневно предизвестие от страна на ДОСТАВЧИКА;

4.      При установяване на промени в здравословното състояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ или детето, които не позволяват ползването на договорените социални услуги.

 

ІV. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. ДОСТАВЧИКЪТ има право на обезщетение за нанесена имуществена вреда от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в размер по пазарни цени в момента.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените в договора въпроси се прилага гражданското законодателство на Република България.

            Чл.19. Споровете между страните се уреждат чрез преговори, а ако това е невъзможно, пред компетентния съд.

Настоящият ДОГОВОР се подписва в два идентични екземпляра – по един за всяка от страните, както следва:

 

ПОТРЕБИТЕЛ:.........................................             ДОСТАВЧИК:.........................................

                                  

/подпис/                                            / печат и подпис/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ПЛАНИРАНЕ НА УСЛУГИ

 

Име на клиента:

Заявител за изпълнение на услугата/услугите:

Дата на стартиране на плана за услуги:

Период на изпълнение:

Водещ случая от ОЗД:

Ключов социален работник:

 

1. Заключения от специализираната оценка на потребностите:

(Идентифицират областите, в които ползвателите се нуждаят от подкрепа и услуги и на тяхна база се формулират конкретните цели)

 

2. Договаряне на целите на съвместната работа

Дългосрочна цел

 

 

 

Конкретни цели

Конкретни дейности за постигане на целите

Отговорник

Срок

Цел 1

Дейности към цел 1

 

 

Цел 2

Дейности към цел 2

 

 

Цел 3

Дейности към цел 3

 

 

Цел 4

Дейности към цел 4

 

 

 

 

 

Планиран преглед на плана:

 

 

Коментари на клиента:

 

 

Ключов социален работник: . . . . . . . . . . . . . .

( . . . . . . . . . . . . . .)

Подпис на клиента (родител, настойник, попечител): . . . . . . . . . . . . . .

( . . . . . . . . . . . . . .)

Одобрил: . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

РАЗВИТИЕ НА СЛУЧАЯ

 

Име,презиме,фамилия на майката: :_______________________________

 

Име,презиме,фамилия на детето:_________________________________

 

ДАТА

 

Дейности

Постигнати резултати

Име на специалиста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

Основни функции на специалистите, които трябва да бъдат включени в екипа на ЗМБ

 

Длъжност

Образование

Основни функции

Ръководител на екипа (член на екипа, на когото са възложени допълнително ръководни функции).

Висше

Тук са посочени само тези функции, свързани с управлението на персонала и функционирането на ЗМБ.

1. Управление на екипа на ЗМБ:

·      Отговаря за организацията на работа на екипа на ЗМБ;

·      Определя ключовия социален работник и екипа за работа по отделните случаи, насочени към  ЗМБ;

·      Отговаря за регулярното провеждане на екипни срещи по отделните случаи, вкл и на тези с участието на социален работник от ОЗД;

·      Разработва и следи за спазване на графика за дежурствата от страна на персонала;

2.Управление на услугата:

·      Отговаря за цялостната организация на работа в ЗМБ;

·      Отговаря за поддържане на документацията в ЗМБ – задължителна и по индивидуалните случаи в съответствие с изискванията на нормативната база;

·      Управлява отпусканите от доставчика финансови средства, необходими за функционирането на услугата;

·      Отговаря за качеството на услугата.

Социални работници (социален педагог)

Висше

1.Работа по случай:

·       специализирана оценка на потребностите; изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услугата и участие в изпълнението й:

·       информиране и ориентиране на клиентите относно техните права и задължения;

·       социално консултиране – индивидуално и групово, във връзка с повишаване на социалното функциониране на клиентите;

·       фамилно, трудово и социално посредничество – насочване към и съдействие пред различни институции, с цел решаване на конкретни проблеми на клиента – търсене на работа, устройване с жилище, издаване на документи за самоличност, подаване на документи, съдействие за получаване на доболнична, неотложна или спешна медицинска помощ, семейна медиация, др.;

·       придружаване на клиента до различни институции, свързано със защита на неговите права, ориентиране и повишаване на социалните му умения;

2.Други дейности:

·      Участва в екипни срещи за оценка развитието на плановете за предоставяне на дадена услуга;

·       Дава дневни и нощни дежурства;

·       Участва в индивидуални и групови супервизии.

Психолог

Висше

1.Психологическа оценка и  консултиране на майките, настанени в ЗМБ: Изграждане на емоционална връзка между майката и бебето и повишаване на нейната отговорност като родител; формиране на увереност в майката за  личностен растеж; развитие на умения за жизнено планиране; развитие на умения за себеразбиране и адекватна самооценка; ръководи групова работа с майките по различни теми

2 Наблюдение, оценка и стимулиране на психичното развитие на детето/децата.

3.Други дейности:  Участва в екипни срещи за оценка развитието на плановете за предоставяне на дадена услуга; Дава дневни и нощни дежурства; Участва в индивидуални и групови супервизии; Може да води случай

Медицински специалист

Полувисше/висше - специалист

1.Отговаря за спазване на противоепидемичния режим и за ежедневната дезинфекция на помещенията в ЗМБ; 2. Следи за съдържанието и срока на годност на лекарствените средства, които се съхраняват в ЗМБ; 3. Напътства майката при извършване на ежедневния дневен тоалет и режим на бебето; 4. Инструктира майките при приготвянето на хуманизираните млека и други млечни храни; 5. При необходимост придружава майката и бебето до съответната педиатрична практика, здравно заведение, при решаване на здравен проблем на майката или детето; 6. Наблюдава здравното състояние и физическото развитие на детето; 7. Подкрепя изграждането на емоционална връзка между майка и бебе; 8. Развива уменията на майката за родителстване; 9.Оказва емоционална подкрепа на майката, настанена в Звено „Майка и бебе”;

2.Други дейности: 1. Участва в екипни срещи за оценка развитието на плановете за предоставяне на дадена услуга; 2. Дава дневни и нощни дежурства; 3. Участва в индивидуални и групови супервизии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д

 

за преглед на случай  от  ............дата

 

 

Този доклад е предназначен за преглед на Плана за предоставяне на услуги за

 

Maйката: .....................................................................................ЕГН ..................................

и детето .....................................................................................   ЕГН ....................................

 

Докладът се базира на :

 

 

І. Работа по случая:

 

1. Екип, който работи по случая

 

2. Работа по плана за услуги

 

 

ІІ. Постигнати резултати

/какви резултати са постигнати по отношение на заложените в плана конкретни цели/

 

ІІІ. Заключение и препоръки

/обобщаване на резултатите и доколко целта на работа е постигната, идентифицирани други нужди; препоръки за последващи насоки на работа/

 

 

 

Дата на следващия преглед

 

 

Подпис

 [1] Изразът майка-дете се използва в целия текст и за случаите, когато майката е настанена ЗМБ с повече от едно дете