logobgr

Регистър на доставчиците на социални услуги

Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, както и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистъра на доставчици на социални услуги. 

Вписването на доставчици на социални услуги за деца се извършва служебно след издаване на лиценз от председателя на Държавната агенция за закрила на децата. 

За дейностите по вписване на лицата в регистъра на доставчици на социални услуги не се дължат такси.

Вписаните в регистъра доставчици могат да предоставят социални услуги единствено на територията на Република България при спазване на критериите и стандартите, определени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Регистър на доставчиците на социални услуги

Документи

Документите за вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги се подават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Отчетност

Всяка година до 31 март регистрираните доставчици на социални услуги са задължени да представят в Агенцията за социално подпомагане отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги, за които имат издадено удостоверение, за предходната календарна година.

Отчетът се предоставя задължително по електронен път, като формулярът се попълва от доставчика, заверява се с подписа на представляващия физическото /юридическото лице и печата на физическото/юридическото лице, и се изпраща в Агенцията за социално подпомагане като сканиран файл не по-късно от законоустановения срок на електронен адрес: ok@asp.government.bg 

Доставчици, които не са предоставили отчет за дейността си или са ги предоставили извън указания срок ще бъдат заличени от регистъра и нямат право на регистрация за срок от една година, считано от датата на заличаване на вписването на основание Закона за социално подпомагане.

Образец на отчет

Контакти

Отдел "Социални услуги за пълнолетни лица" - Главна дирекция „Социално подпомагане" - Агенция за социално подпомагане 
Телефони: 02/935 05 43; 02/8119 619
електронен адрес: ok@asp.government.bg