logobgr

Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1 - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Агенция за социално подпомагане се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалния уебсайт на АСП – www.asp.government.bg. Стандартът, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание e EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

а) несъответствие със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) е описано в приложение 1;

б) прекомерна тежест – неприложимо;

в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство – неприложимо.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Забележка: В таблицата са описани изискванията на стандарта, които не са приложени, приложени са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Изискване на стандарта

Пояснения

Алтернативно представяне на записаните аудио материали.

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио материали

Субтитри за аудио и видео записите (предварително записани)

Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио и видео материали

Аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се публикуват записи на видео материали

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се публикуват записи на видео материали

Управление на звука 9.1.4.2 (А)

Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

Регулируеми времеви интервали

Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не са заложени времеви ограничения

Пауза, спиране, скриване

Изискване 9.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс / Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично

Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието.

Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки

Жестове с курсор/показалец

Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използва многоточков курсор.

Активиране посредством движение

Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват функционалности, управлявани от движението на устройството или на потребителя.

Език на отделните части

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици.

Ако е открита грешка при въвеждане и има възможност тя да бъде автоматично коригирана, то потребителят трябва да бъде запознат с възможните корекции, освен ако това не предизвиква риск за сигурността.

Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма установени такива случаи.

Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически)

Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 09.01.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 04.07.2023 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: 09.01.2023 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: ok@asp.government.bg.

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: Неприложимо

Процедура по прилагане

1. В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ, в ИА ОСЕС е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали в АСП се подават по следния начин:

  • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на КЗП, се подават на адрес: ok@asp.government.bg.
  • Чрез Формуляр за подаване на сигнали за нередности в сайта на АСП: https://asp.government.bg/signali-za-nerednosti/
  • На информационния телефон на АСП (02) 935 05 18. На цената на градски разговор от цялата страна или по тарифата на съответния мобилен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 17.30ч. Задължително условие при подаване на сигнал е обаждането да не е анонимно.
  • По пощата – на адрес: гр. София, ул. “Триадица” 2, София 1051
  • В деловодствата на структурите на АСП на хартиен носител.
  • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на неспазени изисквания за достъпност или мотивиран отказ.

2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. I, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление” чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000; по електронен път на (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, София 1000.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

РАЗДЕЛ 2 - ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Агенция за социално подпомагане, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.asp.government.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Агенция за социално подпомагане се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение: 09.01.2023 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: 04.07.2022 г.