logobgr

Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИ)

Способи за подаване на сигнали в Агенция за социално подпомагане:

  • Лично на хартиен носител – в деловодството на АСП на адрес: гр. София 1051,

ул. „Триадица” № 2;

  • На електронната поща на АСП – zzlpspoin@asp.government.bg. При подаване на сигнал по този начин, сигналът може да бъде оформен като електронен документ, подписан с електронен подпис или да се изпрати на електронната поща в сканиран вариант със саморъчно поставен подпис.
  • Устно подаване на сигнал може да се осъществи чрез лична среща със служител на АСП, определен по чл. 14 от ЗЗЛПСПОИ, при предварително уговорен ден и час от 9:00 до 17:00 часа на адреса на АСП, гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2.
  • Устно подаване на сигнал може да се осъществи и по телефон на номер 02/9350518 пред служител по чл. 14 от ЗЗЛПСПОИ.

Предметен обхват на сигналите по ЗЗЛПСПОИ

Информацията в сигнала трябва да попада в предметните области, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, а сигнализиращото лице трябва да има едно от качествата, посочени в чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН.

     Не се разглеждат сигнали, които:

  • не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН
  • съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни
  • съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти
  • са анонимни

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

         Административнонаказателна отговорност:

 

За подаване на сигнали или публично оповестяване на невярна информация се носи административнонаказателна отговорност. Недобросъвестните лица, съзнателно подали сигнали или е оповестили публично невярна информация, се наказват с глоба от 3000 до 7000 лв. (чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН)

 

Политика за поверителност при обработване на личните данни при подаване на сигнали по  ЗЗЛПСПОИН
Политика за поверителност при обработване на личните данни при подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН 139 KB
Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН, утвърден от Комисия за защита на личните данни
Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН, утвърден от Комисия за защита на личните данни 66 KB