logobgr

Социални услуги, финансирани от държавния бюджет

Обща информация за същността и ролята на социалните услуги за деца:

Предоставянето на социални услуги за деца цели създаването на условия за пълноценно развитие, чрез грижа и подкрепа на децата в общността и децата в риск. Процесът по закрила на детето се осъществява и чрез редица мерки, които се изразяват в насочване към подходящи социални услуги за деца, предоставяни в общността, включително и от резидентен тип.

Фокусът при организирането, предоставянето и управлението на социалните услуги за деца е детето със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
Развитието и реализирането на социалните услуги за деца и семейства следва европейските и национални принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в общността, интеграция съобразена с индивидуалните потребности и грижа за децата от рисковите групи за ефективно социално включване.

На основание чл. 73 от Закона за социалните услуги,заявяването на желание за насочване на дете/деца за ползване на специализирани социални услуги, финансирани от държавния бюджет, в случаите, когато децата не попадат в дефиницията за „деца в риск“, съгласно Закона за закрила на детето, се извършва по желание на родител/попечител/ настойник/лице, полагащо грижи за дете/деца, което то може да заяви в дирекция „Социално подпомагане“ в рамките на работното време на дирекцията по настоящия му адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път. При заявено желание за ползване на специализирана социална услуга, финансирана от държавния бюджет, насочването се извършва от определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“ социален работник в срок до 20 дни от заявяването на желанието за ползване на услугата с изготвяне на предварителна оценка на потребностите която съдържа предложение за подходящите социални услуги, които лицето има право да ползва, и избраните от него социални услуги.

Методики

Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга Звено  Майка и бебе”
Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга Звено Майка и бебе” 558 KB
Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга  Център за работа с деца на улицата”
Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга Център за работа с деца на улицата” 854 KB
Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга  Център за настаняване от семеен тип” за деца
Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип” за деца 480 KB
Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в  Център за обществена подкрепа
Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа 1.11 MB
Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга  Приемна грижа”
Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга Приемна грижа” 2.73 MB
Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”
Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи” 3.71 MB
Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел  Закрила на детето”
Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел Закрила на детето” 191 KB