logobgr
Всички
31.03.2017г.

31.03.2017 г.

На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.002„Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти-2016 г.“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

На 31.03.2017 г. са публикувани промени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти-2016“ по ОПХ ФЕПНЛ.

Промените засягат Приложение 13 „Формуляр за обратна връзка“; приложение 17, таблица 3 „Нераздадени продукти по области“; приложение 18, таблица 4 „Нераздадени продукти по общини“; приложение 16 «Списък на лицата получили хранителни продукти и листовки»; приложение 14 «Информация за постигане на показателите»: схема за попълване на таблица 1, таблица 1 – продукти, таблица 2 – потребители; приложение 7 Декларация за липса на двойно финансиране; приложение 11 «Лист за извършване на посещение на място» - за информация; приложение 8 «Финансов отчет». Отпада приложение 9 «Инструкция за подреждане на документи».

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени. 

Промяна в Ръководство на бенефициента  31.03.2017 г.
Промяна в Ръководство на бенефициента 31.03.2017 г. 649 KB
Всички