logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Детска кухня

На 07.07.2023 г. са публикувани изменения на Ръководство на конкретния бенефициент по процедура за директно предоставяне на BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Измененията са във връзка с прилагането на чл. 5к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година (изм. с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г.) относно ограничителните мерки с оглед  действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и с оглед проследяване на спазването им при изпълнение на проекти, в рамките на осъществяваната от Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Във връзка с утвърдените промени в приложения 5.1 Таблица показатели за краен продукт и 5.2 Таблица общи показатели за резултат към глава 5 от Наръчника на Управляващия орган за управление и изпълнение на ПХОМП, свързани със събирането и отчитането на данни за показателите за краен продукт и общите показатели за резултат, които са приложения и към Ръководството на КБ по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, същите са заменени с актуалната им версия.

Изменено Ръководство на бенефициента
Изменено Ръководство на бенефициента 960 KB

На 01.03.2023 г. са публикувани изменения на Условия за изпълнение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“. Измененията касаят допълнения в Заповедта за БФП и в Ръководството на Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на договори по операцията.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg

Файл: променена заповед за предоставяне на БФП

Файл: променено ръководство на бенефициента

Изменена заповед за предоставяне на БФП Детска кухня
Изменена заповед за предоставяне на БФП Детска кухня 859 KB
Изменено Ръководство на бенефициента
Изменено Ръководство на бенефициента 2.62 MB

На 28.11.2022 г. Управляващият орган публикува процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.006  „Детска кухня“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, с конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане.

Проектно предложение по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за кандидатстване е 17:00 ч. на 30.01.2023 г.

Покана
Покана 378 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 1.22 MB
Документи за информация
Документи за информация 1.07 MB
Документи за попълване
Документи за попълване 119 KB
Условия за изпълнение
Условия за изпълнение 973 KB