logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Списък на заинтересованите страни

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане е разработена при спазване на разпоредбите на Регламент № 223 на Европейския парламент и на Съвета от 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. С оглед спазване на принципа на широко представителство и партньорство на всички заинтересовани страни, за целите на програмиране на оперативната програма, със заповед на министъра на труда и социалната политика беше създадена работна група. В нейния състав бяха включени представители на институциите и организациите, имащи отношение към сферите на интервенция на оперативната програма - представители на широк кръг заинтересовани страни, сред които централни, регионални, местни и други публични компетентни органи, както и неправителствени организации, следвайки утвърден механизъм за избор на неправителствените организации. След окончателното одобрение на Оперативната програма от Европейската комисия, ангажиментите на участниците в работната група формално приключиха.

Съгласно изискванията на Регламент № 223/2014, в хода на изпълнение на програмата, при представяне на годишен доклад за изпълнението, е необходимо провеждането на консултации с всички заинтересовани страни. Подобни консултации са необходими и при иницииране на изменения в Оперативната програма. В тази връзка, като се взе предвид фактът, че участващите институции със свои представители в работните групи за разработване и утвърждаване на оперативната програма вече са запознати с нейната същност и специфика, което улеснява процеса на комуникация и конструктивен диалог, бяха поканени вече идентифицираните заинтересовани страни. Списъка на заинтересованите страни публикуваме тук:

Списък на заинтересованите страни по ОПХ
Списък на заинтересованите страни по ОПХ 309 KB