logobgr
Всички
16.06.2023г.

Управляващият орган публикува за обществено обсъждане проектите на документи по процедура „За по-добро бъдеще“

На 16.06.2023 г. Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“.

В рамките на процедурата ще бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от уязвими групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

Заинтересованите страни могат да подават своите писмени предложения и възражения по проекта на документи в срок до 17:00 часа на 26.06.2023 г. по някой от следните начини:

Предложения получени след посочената дата няма да бъдат разглеждани.

Всички