logobgr
Всички
29.06.2023г.

Обявена е процедура за подбор на проекти BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“

На 29.06.2023 г.  Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 публикува обява  и условия за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи съгласно Наредба на министъра на труда и социалната политика № РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+).

 Допустими кандидати са:

  • Държавни институции, които изпълняват определени социални функции на държавата, свързани със социално включване и социална закрила на уязвими групи,
  • Общини,
  • Лицензирани доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ)

Проектът се реализира на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Идентифициране на целевите групи
  2. Раздаване на пакети за новородени деца
  3. Реализиране на съпътстващи мерки

Пълният комплект на Условия за кандидатстване и пакета документи към тях, е публикуван на следните интернет адреси:

https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/proceduri-za-podbor/;

eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 31.08.2023 г., 17:00 часа.

Всички