logobgr
Всички
05.07.2023г.

Управляващият орган на Програмата за храни публикува график за провеждане на разяснителна кампания

Управляващият орган на Програмата за храни публикува график за провеждане на разяснителна кампания за бенефициенти по двете си процедури за подбор: „За по-добро бъдеще“ и „Подкрепа“

Съгласно чл. 27 от ПМС 23/2023 г. и Условията за кандидатстване по процедурите BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“ и BG05SFPR003-1.004 – „Подкрепа“, УО организира разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти, в рамките на 30 дни от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор. Целта е да се предостави информация за начина на кандидатстване, специфичните цели на двете процедури, условията за допустимост на кандидатите и проектните дейности и допустимите разходи за тях.

Допустими кандидати по двете процедури са:

  • Държавни институции, които изпълняват определени социални функции на държавата, свързани със социално включване и социална закрила на уязвими групи,
  • Общини
  • Лицензирани доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ)

Разяснителната кампания е неприсъствена и в онлайн среда чрез платформата Zoom. Експертите от УО ще се включват с презентации и възможности за въпроси и отговори по двете процедури.

Графикът включва следните информационни дни и часове:

24.07.2023 г. – Информационен ден за бенефициенти по процедура „За по-добро бъдеще“ – от 10:00 часа
25.07.2023 г. - Информационен ден за бенефициенти по процедура „Подкрепа“ – от 10:00 часа
27.07.2023 г. - Информационен ден за бенефициенти по процедура „За по-добро бъдеще“ – от 14:00 часа
28.07.2023 г. - Информационен ден за бенефициенти по процедура „Подкрепа“ – от 14:00 часа

Линкове за достъп до срещите тук

Линкове за достъп до срещите
Линкове за достъп до срещите 390 KB
Всички