logobgr
Всички
24.07.2023г.

Информация за проект „Детска кухня“

Управляващият орган информира заинтересованите общини - партньори по процедура BG05SFPR003-1.006 "Детска кухня”, че считано от 21.07.2023г. Агенцията за социално подпомагане в тази процедура се представлява от г-н Лъчезар Симеонов, заместник главен директор на Главна дирекция „Социално подпомагане“.

Променя се и адресът за кореспонденция – гр. София, ул. „Триадица“ № 2 и e-mail lsimeonov@asp.governmеnt.bg .

До момента 57 общини са заявили желание да партнират на Агенцията за социално подпомагане и да осигуряват храна от детските кухни за деца от 10 месеца до навършване на 3 години. Процедурата за включване на партньори е отворена през целия период на реализация на процедурата.

Общините или райони на общините, които желаят да се включат в проекта, могат да се запознаят с изискванията на които трябва да отговарят и необходимите документи тук .

Всички