logobgr
Всички
29.08.2023г.

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „За по-добро бъдеще“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. са изменени Условията за кандидатстване по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“.

Удължен е срокът за кандидатстване с проектни предложения по процедурата до 31.10.2023 г., 17 ч.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

Проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Изменените Условия за кандидатстване можете да видите следния интернет адрес: https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/proceduri-za-podbor/za-po-dobro-budeshe/

Всички