logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

За по-добро бъдеще

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. са изменени Условията за кандидатстване по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“.
Удължен е срокът за кандидатстване с проектни предложения по процедурата до 12.01.2024 г., 17:00 ч.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.
Проектно предложение следва да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Изменени условия за кандидатстване - версия 3
Изменени условия за кандидатстване - версия 3 1.02 MB

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. са изменени Условията за кандидатстване по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“.

Удължен е срокът за кандидатстване с проектни предложения по процедурата до 31.10.2023 г., 17 ч.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

Проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Въпроси и отговори
Въпроси и отговори 384 KB
Изменени условия за кандидатстване
Изменени условия за кандидатстване 1.03 MB

 

 

Презентация от разяснителна кампания по процедура  За по-добро бъдеще
Презентация от разяснителна кампания по процедура За по-добро бъдеще 1.26 MB

На 29.06.2023 г.  Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 публикува обява  и условия за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи съгласно Наредба на министъра на труда и социалната политика № РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+).

 Допустими кандидати са:

  • Държавни институции, които изпълняват определени социални функции на държавата, свързани със социално включване и социална закрила на уязвими групи,
  • Общини,
  • Лицензирани доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ)

Проектът се реализира на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Идентифициране на целевите групи
  2. Раздаване на пакети за новородени деца
  3. Реализиране на съпътстващи мерки

Пълният комплект на Условия за кандидатстване и пакета документи към тях, е публикуван и в ИСУН 2020 eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 31.08.2023 г., 17:00 часа.

Обява
Обява 421 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 1.02 MB
Документи за попълване
Документи за попълване 208 KB
Условия за изпълнение
Условия за изпълнение 146 KB
Документи за информация
Документи за информация 2.02 MB