logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Сигнали за нередности

В член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2988/95 „нередност“ се определя като „всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.“

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС. Устни или писмени сигнали могат да бъдат подавани и анонимно.

Всяко лице, подало сигнал за нередност, е защитено по силата на действащото законодателство от уволнение или понасяне на друг негативен ефект вследствие и като резултат от подаването на сигнал за нередност.

Служителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми на ЕС, са задължени да подават сигнали за нередности до ръководителя на структурата и/или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали в съответната институция.  

Сигнали за нередности могат да бъдат подавани на следния имейл: nerednosti@asp.government.bg или като последвате линка за попълване на Формуляр за подаване на сигнали за нередности