logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Техническа помощ

На 07.07.2023 г. са публикувани изменения на Ръководство на конкретния бенефициент по процедура за директно предоставяне на BG05SFPR003-2.001 „Техническа помощ“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Измененията са във връзка с прилагането на чл. 5к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година (изм. с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г.) относно ограничителните мерки с оглед  действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и с оглед проследяване на спазването им при изпълнение на проекти, в рамките на осъществяваната от Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Във връзка с Насоките за прилагане на Хартата за основните права на ЕС (ХОП) и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ).

Във връзка с утвърдените промени в листите за проверка по ЗОП към глава 7 от Наръчника за управление и изпълнение на ПХОМП.

Изменено Ръководство на бенефициента
Изменено Ръководство на бенефициента 4.19 MB

На 22.11.2022 г. са публикувани изменения на Условия за изпълнение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по бюджетна линия BG05SFPR003-2.001 „Техническа помощ“. Измененията касаят допълнения в Заповедта за БФП и в Ръководството на Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на заповед по операция. 

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Променено Ръководство на бенефициента
Променено Ръководство на бенефициента 2.32 MB
Променена заповед за БФП
Променена заповед за БФП 1.25 MB

На 17.10.2022 г. Управляващият орган публикува процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия BG05SFPR003-2.001 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, с конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане.
Проектно предложение по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за кандидатстване е 17:00 ч. на 01.12.2028 г.

Покана
Покана 375 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 987 KB
Заповед и приложения
Заповед и приложения 267 KB
Документи за информация
Документи за информация 2.47 MB
Документи за попълване
Документи за попълване 108 KB