logobgr
Всички
13.04.2023г.

Стартира обществената поръчка за закупуване на продукти за хигиенни нужди по Програмата за храни и основно материално подпомагане (ПХОМП)

На 12.04.2023 г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е публикувана обществена поръчка с Уникален номер № 00496-2023-0027 – открита процедура с предмет „Закупуване на продукти за хигиенни нужди, включени в Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“ по ПХОМП 2021 –2027, съфинансирана от ЕСФ+, по 4 обособени позиции“. Поръчката е оповестена чрез Официалния вестник на Европейския съюз при спазване на принципите за осигуряване на публичност и прозрачност и информиране на неограничен кръг икономически оператори.

Чрез откритата процедура се предвижда да бъдат закупени 4 (четири) вида продукти за хигиенни нужди: течен сапун, препарат за почистване на под, препарат за измиване на съдове, перилен препарат за тъкани, предназначени за осигуряване на материална подкрепа на лицата, които ще бъдат подпомогнати с пакети хранителни продукти.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 7 074 957,12 (словом: седем милиона седемдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и седем лева и 12 стотинки) лева без ДДС. Обявената стойност е максимално допустима и не трябва да се надвишава.

Заинтересованите участници могат да подават оферти до 15.05.2023 г. включително. Офертите се подават комбинирано, както следва:

  • електронните оферти – чрез ЦАИС ЕОП, до 23,59 часа на 15.05.2023 г.;
  • мострите - в деловодството на възложителя на адрес гр. София, ул. „Триадица“ 2, Агенция за социално подпомагане – Централно управление, до 17,30 часа на 15.05.2023 г.

Комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите ще проведе публично заседание на 17.05.2023 г. от 11,00 часа в гр. София, ул. Триадица № 2, в административната сграда на Агенцията за социално подпомагане, Централно управление, на което ще отвори мострите и ще декриптира подадените електронни оферти. На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“, финансирана по Приоритет 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“ от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 от бенефициент Агенция за социално подпомагане (АСП).

Всички