logobgr
Всички
04.04.2023г.

Стартира обществената поръчка за закупуване на продукти за хигиенни нужди по Програмата за храни

На 04.04.2023 г. в ЦАИС ЕОП е публикувана обществена поръчка с Уникален номер № 00496-2023-0025 – открита процедура с предмет „Закупуване на продукти за хигиенни нужди по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“ по ПХОМП 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ+ по 5 обособени позиции“. Поръчката е оповестена и чрез „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВЕС), с което се осигурява възможност за информиране на неограничен кръг заинтересовани лица и за получаване на максимален брой независими конкурентни оферти. Чрез откритата процедура се предвижда да бъдат закупени 5 (пет) вида продукти за хигиенни нужди: шампоан, четка и паста за зъби, тоалетна хартия, дамски превръзки, предназначени за раздаване на нуждаещи се лица, чийто кръг е нормативно определен съгласно Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 4 567 735,88 (словом: четири милиона петстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и пет лева и 88 стотинки) лева без ДДС. Обявената стойност е максимално допустима и не трябва да се надвишава.

Заинтересованите участници могат да подават оферти до 09.05.2023 г. включително. Офертите се подават комбинирано, както следва:

  • електронните оферти – чрез ЦАИС ЕОП, до 23,59 часа на 09.05.2023 г.;
  • мострите - в деловодството на възложителя на адрес гр. София, ул. „Триадица“ 2, АСП – ЦУ, до 17,30 часа на 09.05.2023 г.

Комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите ще проведе публично заседание на 11.05.2023 г. от 11,00 часа в гр. София, ул. Триадица № 2, в административната сграда на Агенцията за социално подпомагане, Централно управление, на което ще отвори мострите и ще декриптира подадените електронни оферти. На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Обществената поръчка се възлага от бенефициент Агенция за социално подпомагане в изпълнение на

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“, финансирана по Приоритет 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“ от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027. Съгласно одобреното проектно предложение е необходимо да се осигурят и продукти за хигиенни нужди за почистване и лична грижа, които попадат в „Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение“ – чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Тези продукти следва да бъдат закупени чрез възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 12 от ЗОП и чл. 80-81 от ППЗОП. Документацията за тази обществена поръчка е изготвена, в това число – до АОП е подадена форма за предварителен контрол чрез Системата за случаен избор. След изтичане на нормативно определените срокове и осъществяване на изискуемите процедурни действия, обществената поръчка ще бъде оповестена чрез  ОВЕС и ЦАИС ЕОП.

Всички