logobgr
Всички
17.03.2023г.

Стартира обществената поръчка за закупуване на хранителните продукти по Програмата за храни

На 17.03.2023 г. в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП е публикувана обществена поръчка с Уникален номер № 00496-2023-0021 – открита процедура с предмет „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“ по Програмата за храни и  основно материално подпомагане 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, по 17 обособени позиции“. Поръчката е оповестена и чрез Официален вестник на Европейския съюз, с което се осигурява информираност и публичност за всички заинтересовани лица в рамките на Съюза. Чрез тръжната процедура се предвижда да бъдат закупени  17 вида хранителни продукти: брашно, ориз, леща, макарони, зеленчукови и месни консерви, захар, конфитюр, олио, предназначени за раздаване на крайно нуждаещи се лица.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 22 642 546,08 (словом: двадесет и два милиона шестстотин четиридесет и две хиляди петстотин четиридесет и шест лева и осем стотинки) лева без ДДС, прецизирана по отделните обособени позиции. Обявената стойност е максимално допустима и не трябва да се надвишава.

Заинтересованите участници могат да подават оферти до 18.04.2023 г. включително. Офертите се подават комбинирано, както следва:

  • електронните оферти – чрез ЦАИС ЕОП, до 23,59 часа на 18.04.2023 г.;
  • мострите - в деловодството на възложителя на адрес гр. София, ул. „Триадица“ 2, АСП – ЦУ, до 17,30 часа на 18.04.2023 г.

Комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите ще отвори подадените електронни оферти в платформата, а мострите - на публично заседание, което ще се проведе на 20.04.2023 г. от 10,00 часа в гр. София, ул. Триадица № 2, в административната сграда на Агенцията за социално подпомагане, Централно управление. На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Обществената поръчка се възлага от бенефициент Агенция за социално подпомагане в изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“, финансирана по Приоритет 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“ от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027.

Всички