logobgr
Всички
19.02.2024г.

Обществена консултация относно последващата оценка на ФЕПНЛ/FEAD (2014-2020 г.)

Управляващият орган на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 и Европейската комисия приканват всички заинтересовани партньорски организации и бенефициенти да изразят своето становище във връзка с подкрепата по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ/ FEAD), предоставена между 2014 г. и края на 2022 г.

Тази онлайн обществена консултация е неразделна част от оценката на ФЕПНЛ(FEAD). Целта ѝ е постигане на обратна връзка от всички заинтересовани страни в страните от ЕС, както и от широката общественост. Достъпна е на 23 официални езика на ЕС на адрес https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation14-20FEAD

Кой е поканен да участва в тази консултация?

Всички граждани и организации, особено се отчита приноса на:

  • партньорски организации, участващи в изпълнението на ФЕПНЛ(FEAD), като публични органи или неправителствени организации, избрани от националните органи;
  • Получатели на подкрепа от ФЕПНЛ (FEAD) по отношение на храна или основна материална помощ или дейности за социално приобщаване;
  • управляващи органи на ФЕПНЛ (FEAD);
  • Всяка организация или гражданин с интереси в областта на бедността, материалните лишения и социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.

 

Защо е необходима тази консултация за целта на оценката?

  • да се направи преглед на постигнатите чрез подкрепата по линия на ФЕПНЛ резултати;
  • да се оценят ефективността, ефикасността, целесъобразността и добавената стойност от ЕС на дейностите, финансирани по линия на ФЕПНЛ в рамките на програмния период 2014—2020 г., както и да се разгледа взаимното допълване и съгласуваността с други фондове;
  • да се отбележат извлечените поуки, които могат да бъдат от значение за изпълнението на Европейския социален фонд плюс през програмния период 2021—2027 г. по отношение на подкрепата за най-нуждаещите се лица;
  • да се допринесе за разработването на бъдещи програми след 2027 г.

 

Въпросникът се адаптира автоматично към профила на респондента.

Консултацията ще бъде активна до 8 май 2024 г. включително. Резултатите от проучването ще бъдат обобщени в документ, който ще бъде публикуван онлайн и в който по-специално ще бъдат показани отговорите по държави.

Благодарим за активността и участието!

Всички