logobgr
Всички
23.10.2020г.

Обявена е процедура за набиране на заявления за финансиране по операция тип 2: BG05FMOP001-2.004 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020

Агенцията за социално подпомагане обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с определен краен срок за кандидатстване по операция тип 2: BG05FMOP001-2.004 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020" по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Заявленията за финансиране по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на заявления за финансиране е 23 ноември 2020 г., 17:00 часа.

Въпроси се задават в писмена форма на адреса, посочен в Изискванията за кандидатстване.

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван Тук

Всички