logobgr
Всички
25.04.2016г.

25.04.2016

На 25.04.2016г. Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“,  в качеството си на Управляващ орган обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 Осигуряване на топъл обяд-2016“. Заявленията за финансиране по процедурата се подават само по електронен път чрез  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg 

 

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван в ИСУН 2020, на адрес: https://eumis2020.government.bg и Тук:

 

Всички