logobgr
Всички
10.06.2015г.

10.06.2015

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ обявява открита процедура за закупуване на хранителни продуктиАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти“ - 2015 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020“ по 21 обособени позиции.

 

Документацията и приложенията са публикувани в Интернет страницата на Възложителя, в "Профил на купувача", Тук

 

Датата на публикуване в Регистъра на обществените поръчки:
09.06.2015г., номер на поръчката: 00496-2015-0005.

 

Всички