logobgr
Всички
04.04.2016г.

04.04.2016

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ обявява открита процедура за закупуване на хранителни продуктиАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти – 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 19 обособени позиции“.

 

Документацията и приложенията са публикувани в Интернет страницата на Възложителя, в "Профил на купувача", Тук

 

Датата на публикуване в Регистъра на обществените поръчки:
04.04.2016г., номер на поръчката: 00496-2016-0039.

 

Всички