logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Добри практики

ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.5К ОТ РЕГЛАМЕНТ (EС) № 2022/576 НА СЪВЕТА ОТ 8 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 833/2014 Г. ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА

1. Във връзка с член 5 к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 г., изменен с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, от Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс предоставяме следните указания:Препоръчва се на всички бенефициенти/възложители при подготовка на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки на стойност над европейските прагове, които предстои да стартират или са стартирали след 08.04.2022 г., но все още не е сключен договор с изпълнител да изискват от участниците да попълват декларация по образец относно обстоятелствата по чл.5к, пар.1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г., изменен с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета. За нуждите на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на провеждането на обществени поръчки от страна на УО на ПХОМП, попълненият документ следва да бъде представян заедно с всички относими документи от досието на съответната обществена поръчка, което се публикува в системата ИСУН или да бъде представен допълнително с отделна Кореспонденция в ИСУН, в случай на вече предоставено досие на обществена поръчка подлежащо на последващ контрол. В случай на установено наличие на някое от изчерпателно изброените обстоятелства в чл.5к от Регламента по отношение на участник възложителят следва да предприеме съответните действия в стартиралата процедура съгласно действащата нормативна уредба, като за  настъпилата промяна в обстоятелствата своевременно да уведоми УО.

2. Препоръчва се на всички бенефициенти/възложители, които имат действащи договор/и с избран изпълнител/и по реда на ЗОП, които са сключени преди 09.04.2022 г. да изискват от изпълнителите да попълнят декларация по образец относно обстоятелствата по чл.5к, пар.1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г.,  изменен с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета. При установяване на обстоятелства по чл.5к от Регламента, следва да бъдат предприети действия от страна на бенефициента за прекратяване на сключения договор с избрания изпълнител при спазване на действащото национално законодателство. Тези забрани по отношение на вече сключени договори с избрани изпълнители влизат в сила от 10.10.2022 г. За всяко предприето действие по прекратяване на сключен договор с изпълнител или друго действие от възложител – възниква задължение за бенефициента да уведоми своевременно УО за настъпилата промяна в обстоятелствата.

Информираме ви, че на официалната страница на Агенцията за обществени поръчки в рубриката „Ограничителни мерки на Европейския съюз“, са публикувани указания на АОП, с които може да се запознаете подробно, както и да използвате приложения примерен образец на Декларация за обстоятелствата по чл.5к, пар.1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г.,  изменен с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета.

Декларация по чл. 5к от Регламент 8332014 УО ПХОМП
Декларация по чл. 5к от Регламент 8332014 УО ПХОМП 35 KB
Ограничителни мерки на европейския съюз
Ограничителни мерки на европейския съюз 340 KB

Н А С О К И  относно систематизиране и окомплектоване на приложимата отчетна документация, свързана с изпълнение на дейности по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

Насоки топъл обяд
Насоки топъл обяд 771 KB