logobgr
Всички
16.06.2023г.

Управляващият орган публикува за обществено обсъждане проектите на документи по процедура „Подкрепа“

На 16.06.2023 г. Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“. Целта на процедурата е предоставяне на комбинирана подкрепа с базови хранителни продукти и предоставяне на материална помощ, допълнена със съпътстващи мерки за нуждаещите се лица от бедни и рискови семейства, застрашени от социално изключване.

Заинтересованите страни могат да подават своите писмени предложения и възражения по проекта на документи в срок до 17:00 часа на 26.06.2023 г. по някой от следните начини:

Предложения получени след посочената дата няма да бъдат разглеждани.

Всички