logobgr
Всички
20.12.2022г.

Приоритет 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“ по ПХОМП 2021-2027 с конкретен бенефициент АСП чрез отдел „Търгове“ в дирекция МСПЕИ

Конкретен бенефициент по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“ и № BG05SFPR003-1.003 „Закупуване на стоки за новородени деца“, финансирани по Приоритет 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“ от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, е Агенция за социално подпомагане чрез отдел „Търгове“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

Със Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД01-2339/08.12.2022 г. е одобрено проектно предложение № BG05SFPR003-1.002-0001, чрез което в рамките на тригодишен период ще бъдат закупувани хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди, произведени или закупени от пазара на Европейския съюз (ЕС), които ще бъдат предоставяни на избран бенефициент за съхранение и последващо ежегодно раздаване към крайните получатели на помощта от целевите групи, определени съгласно Наредба № РД-06-53/17.09.2021 г. Закупените видове хранителни продукти ще гарантират пълноценен, разнообразен и балансиран хранителен режим. Закупените видове хигиенни материали са основни продукти за лична хигиена и почистващи препарати. Предвидени са за закупуване и дамски хигиенни продукти за млади момичета от целевите групи на възраст от 15 до 29 г. Срокът за изпълнение на проекта е до 35 месеца. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за периода на изпълнение на проекта, осигурен от Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) и от национално финансиране, е 94 500 000,00 лв.

 Със Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД01-2338/08.12.2022 г. е одобрено проектно предложение № BG05SFPR003-1.003-0001, чрез което в рамките на тригодишен период ще бъдат закупени продукти и артикули за новородени деца, произведени или закупени от пазара на Европейския съюз (ЕС), които ще бъдат доставяни на избран бенефициент за съхранение и последващо разпространение към семействата на новородените деца от целевата група, определена съгласно Наредба № РД-06-53/17.09.2021 г. За периода на реализиране на проекта ще се осигури закупуването и ежегодното наличие на достатъчно количество пакети за новородени деца за своевременно раздаване на семейства от основната целева група. Представител от целевата група има право да получи един пакет, сформиран от реално закупените артикули за едно новородено дете, условно разделен на две части – веднъж при раждането и втори път до навършване на 6 месеца на детето. Срокът за изпълнение на проекта е до 35 месеца. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за периода на изпълнение на проекта, осигурен от ЕСФ+ и от национално финансиране,  е 1 818 000,00 лв.

Всички