logobgr
Всички
15.12.2022г.

Приоритет 2 „Техническа помощ“ по ПХОМП 2021-2027 с конкретен бенефициент АСП чрез отдел „Техническа помощ“ в дирекция МСПЕИ

Конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия BG05SFPR003-2.001 по приоритет 2 „Техническа помощ“ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 е Агенция за социално подпомагане, чрез отдел „Техническа помощ“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

Целта на Техническата помощ е да осигури необходимата подкрепа за управлението на програмата и за въвеждането на добри практики и подходи в програмирането, управлението, изпълнението, мониторинга, контрола и оценката на програмата, както и за мерки за комуникация и популяризиране, обмяна на опит и изграждане на експертен и мотивиран човешки ресурс. Ще се подкрепя успешното изпълнение на програмата, популяризирането и, включително приноса на Европейския социален фонд плюс, както и повишаване на  административния капацитет на УО и на бенефициентите, в съответствие с разпоредбите на Регламент  (ЕС) 2021/1057, Регламент (ЕС)  2021/1060 и Регламент (ЕС) 2018/1046.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за периода 2021-2027 г.(европейско и национално финансиране)– 20 536 215,00 лв.

Със Заповед № РД01-2257 от 23.11.2022г. на Управляващия орган, Конкретният бенефициент изпълнява одобрен финансов план с обща продължителност три години (до 31.12.2024 г.), на стойност 12 315 382,78 лева.

Всички