logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Европейска нормативна уредба

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 2.60 MB
Регламент (ЕС) 2021/1060 от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд  Убежище, миграция и интеграция , фонд  Вътрешна сигурност  и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика
Регламент (ЕС) 2021/1060 от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд Убежище, миграция и интеграция , фонд Вътрешна сигурност и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 3.69 MB
Регламент (ЕС) 2021/1059 от 24 юни 2021 година относно специалните разпоредби за цел  Европейско териториално сътрудничество  (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
Регламент (ЕС) 2021/1059 от 24 юни 2021 година относно специалните разпоредби за цел Европейско териториално сътрудничество (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране 17.07 MB
Регламент (ЕС) 2021/1057 от 24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013
Регламент (ЕС) 2021/1057 от 24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013 946 KB
Регламент (ЕС) № 240/2014 от 07.01.2014 г.
Регламент (ЕС) № 240/2014 от 07.01.2014 г. 812 KB
Регламент (ЕС) № 1407/2013 от 18.12.2013 г.
Регламент (ЕС) № 1407/2013 от 18.12.2013 г. 931 KB