logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на управляващ орган

Основни функционални зони на АСП:

Съгласно чл. 6 от ЗСП, Агенцията за социално подпомагане:

1. изпълнява държавната политика за социално подпомагане;

2. осъществява дейност по предоставяне на социални помощи;

3. разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите "Социално подпомагане" и осъществява специализиран контрол върху тях чрез инспектората на Агенцията за социално подпомагане;

4. координира и контролира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги и оказва методическа подкрепа при предоставянето им;

5. събира, обработва, систематизира, съхранява и използва информация в сферата на функционалната си компетентност по закон в интегрирана информационна система;

6. разрешава откриване, закриване, промяна на вида, местоположението и капацитета на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;

7. регистрира лицата по чл. 18, ал. 1 от ЗСП, извършващи социални услуги, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;

8. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността в областта на социалните помощи и социалните услуги, които представя на министъра на труда и социалната политика;

9. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи и социалните услуги;

10. поддържа регистри на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, на осиновяващи при условията на пълно осиновяване и на утвърдените приемни семейства чрез регионалните дирекции за социално подпомагане;

11. извършва и други дейности, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

Съгласно чл. 2 от Устройствения правилник на АСП:

Агенцията за социално подпомагане е администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане, която осъществява следните дейности:

1. предоставяне на социални помощи и на семейни помощи за деца;

2. вписване в регистър на лица, които могат да предоставят социални услуги по ред, определен в закон;

3. контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;

4. откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социални услуги и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;

5. регистрация на извършващи социални услуги български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридически лица, както и на физически лица, извършващи търговска дейност, и на юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство;

6. изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в страната, които представя на министъра на труда и социалната политика;

7. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи и социалните услуги;

8. разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите "Социално подпомагане" и осъществява специализиран контрол върху тях чрез инспектората;

9. координира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги;

10. разработва критерии и стандарти за качество на социалните услуги;

10а. изгражда, администрира и поддържа интегрирана информационна система на агенцията за изпълнение на дейности по закон в областта на социалното подпомагане, социалните услуги и закрила на детето;

11. други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет;

12. Агенцията е управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020 г., съгласно Решение № 902 на Министерския съвет от 2015 г. и изпълнява тези функции съгласно системите за управление и контрол на програмата.