logobgr
Всички
07.02.2017г.

07.02.2017

На 07.02.2017г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по операция тип 1: BG05FMOP001-1.003 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019"

Агенцията за социално подпомагане обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: BG05FMOP001-1.003 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019" по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

В НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА КАТО КАНДИДАТ МОЖЕ ДА УЧАСТВА ЕДИНСТВЕНО АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

Заявлението за финансиране по настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на заявлението за финансиране е 07 март 2017 г.

Въпроси се задават в писмена форма на адреса, посочен в Изискванията за кандидатстване. Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван Тук

Всички