logobgr
Всички
19.09.2022г.

Стартира набирането на проектни предложения за осигуряване на „Топъл обяд“

Услугата ще се финансира по облекчен ред с почти 128 млн. лв. от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.

Общините и районите на общини вече могат да кандидатстват с проекти за предоставяне на топъл обяд, които ще бъдат финансирани по новата Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+). Предвидената безвъзмездна финансова помощ за проектите е 127 737 000 лева. Благодарение на навременното стартиране на процедурата Агенцията за социално подпомагане (АСП), в качеството си на Управляващ орган на Програмата, изпълни една от основните си цели – да не бъде допуснато прекъсване на услугата, която е сред най-одобряваните мерки за подкрепа на най-уязвимите лица.
За прием на заявления за осигуряване на топъл обяд са предвидени четири срока съгласно поканата на АСП – до 17:00 часа съответно на 30.09.2022 г.; 31.10.2022 г.; 30.11.2022 г.; 30.12.2022 г.; 31.01.2023 г. С цел облекчаване на административната тежест за бенефициентите е предвидено договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да могат да се сключват дългосрочно, но за не повече от 3 години и при опростени правила за възстановяване на разходите. Осигурено е финансиране и за включване на подпомогнатите лица в съпътстващи мерки, насочени към трайно преодоляване на бедността и социалната изолация, съобразно индивидуалните им потребности.
Осигуряването на топъл обяд е насочено основно към лица и семейства, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или поради наличие на увреждане или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване. Конкретните целеви групи са регламентирани в специална наредба.
Предложенията по настоящата процедура се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg
Указанията за кандидатстване и пакетът документи, както и критериите за оценка, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган:
http://www.asp.government.bg и в ИСУН 2020, на адрес: https://eumis2020.government.bg

Всички